Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Những năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Sông Lô quan tâm thực hiện, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị - TTATXH, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Ảnh: Đối thoại, giải quyết KNTC với công dân tại xã Quang Yên


Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, huyện Sông Lô đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, tồn đọng, khéo dài. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm bố trí cán bộ có năng lực làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và đầu tư cơ sở vật chất nơi tiếp công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền KNTC.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Huyện ủy, UBND huyện quán triệt, triển khai đến cán bộ thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch của UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư KNTC, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời công tác tiếp dân, giải quyết KNTC tại cơ sở.

Tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận 137 lượt công dân (cấp huyện 99 lượt, cấp xã 38 lượt). Trong đó, thuộc lĩnh vực đất đai 54 lượt; chính sách xã hội: 02 lượt, lĩnh vực khác 44 lượt. Toàn huyện tiếp nhận 101 đơn, trong đó UBND huyện tiếp nhận và xử lý 68 đơn (đơn không thuộc thẩm quyền là 39 đơn, thuộc thẩm quyền là 47 đơn); UBND xã, thị trấn tiếp nhận và xử lý 49 đơn; các cơ quan khác nhận và xử lý 05 đơn do UBND huyện chuyển đến. 6 tháng đầu năm các cơ quan, ngành chức năng của huyện đã xem xét và giải quyết 54/68 đơn.

Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, UBND huyện phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân xây dựng kế hoạch, niêm yết công khai lịch tiếp dân hàng tuần, tháng, trong đó có lịch định kỳ của lãnh đạo UBND huyện trực tiếp dân. Bên cạnh đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, Thanh tra Nhà nước, các cơ quan chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra định kỳ, đột xuất, tăng cường tiếp dân, đối thoại làm rõ vấn đề ngay từ ban đầu. Quá trình thanh tra bám sát chủ trương, vận dụng đúng chính sách, giải thích không để công dân bức xúc khiếu kiện vượt cấp, không để đơn, thư KNTC tồn đọng, kéo dài.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, Huyện ủy - UBND huyện Sông Lô tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền; chú trọng tổ chức việc đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc KNTC ngay ở cơ sở khi mới phát sinh nhằm hạn chế khiếu nại tố cáo đông người, vượt cấp; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện của công dân như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, chính sách xã hội...

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở; kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật những người lợi dụng quyền dân chủ để kích động, lôi kéo người KNTC làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường hơn nữa việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản luật về đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội, KNTC để người dân hiểu và thực hiện tốt, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, văn minh vì nhân dân phục vụ./.

Bích Ngọc


Ngày đăng: 12/06/2020