Thời sự tổng hợp

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sông Lô sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng

Thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Sông Lô đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện sử dụng tín dụng chính sách của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sông Lô bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19. Việc cấp tín dụng đã bị hoãn, lùi, đổi thời gian giao dịch, xong nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, của huyện trong việc thực hiện tín dụng chính sách, cân đối bổ sung nguồn vốn cho vay nên công tác đầu tư tín dụng đã đạt được một số kết quả khả quan.

Ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sông Lô đã phối hợp chặt chẽ với phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đôn đốc các xã thị trấn công bố danh sách hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo để làm căn cứ cho vay. Với nguồn vốn được tạo lập, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phân bổ nguồn vốn cho các xã, thị trấn trong huyện và tích cực đôn đốc các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác qua các tổ tiết kiệm và vay vốn làm hồ sơ để giải ngân cho hội nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn kịp thời, thuận tiện.

Với việc triển khai hiệu quả của NHCSXH trong việc phối hợp cùng chính quyền và các hội, đoàn thể, các cấp, triển khai các hoạt động giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn kết giữa đầu tư các mô hình kinh tế gắn với việc triển khai tín dụng chính sách xã hội và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề để người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn được nhanh chóng, kịp nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương.

Đến nay, tổng dư nợ trên toàn huyện đạt 305 tỷ đồng, tăng trên 19 tỷ đồng, tốc độ tăng 6,67% đầu năm tăng 28 tỷ đồng, tăng 10,1 % so với cùng kỳ. Số hộ đang vay vốn tại NHCSXH huyện là 9.109 hộ (chiếm 40% số hộ trên địa bàn). Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2020 là 74 tỷ đồng = 110% so với cùng kỳ, với hơn 2.200 lượt hộ được vay vốn. Trong đó, gần 400 lượt hộ vay vốn đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo với số tiền 25 tỷ đồng; hơn 1.200 lượt hộ vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền 24 tỷ đồng; hơn 615 lượt hộ vay vốn giải quyết việc làm số tiền 20 tỷ đồng, 15 người vay vốn đi xuất khẩu lao động với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn giải ngân tập trung vào một số chương trình như: Cho vay sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập gồm các chương trình hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo là 121,5 tỷ đồng, chiếm 39,8% tổng dư nợ; cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động 59 tỷ đồng, chiếm 19,3 %; cho vay phục vụ những nhu cầu thiết yếu, cấp thiết đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số 4,4 tỷ đồng, chiếm 1,4%; Cho vay để nang cao chất lượng cuộc sống (chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường) là 104 tỷ đồng, chiếm 34%; Cho vay đào tạo nghề, học sinh sinh viên là 11,7 tỷ đồng, chiếm 3,8%.

Từ nay đến hết năm, NHCSXH huyện Sông Lô tiếp tục tranh thủ nguồn vốn cân đối từ Trung ương, của tỉnh và của địa phương thực hiện điều hành linh hoạt kế hoạch nguồn vốn cấp mới, vốn thu hồi đáp ứng nhu cầu vay vốn trên địa bàn; chú trọng huy động vốn tại điểm giao dịch.

Cùng với tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ quá hạn, NHCSXH huyện tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt tuyên truyền tín dụng chính sách, bình xét cho vay, quản lý và hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, xong hoạt động tín dụng chính sách của huyện đã góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó với việc vay ủy thác qua các hội đoàn thể, ủy nhiệm qua tổ vay vốn và duy trì hoạt động giao dịch tại các xã, thi trấn trên địa bàn đã đưa vốn tín dụng chính sách đến với người dân được kịp thời, công khai, dân chủ, thiết thực và hiệu quả./.

Thu Hà

 

 


Ngày đăng: 12/06/2020