Tin kinh tế

Huyện Sông Lô: Dồn thửa, đổi ruộng, tích tụ đất đai, hướng tới sản xuất nông nghiệp hiện đại

          Sông Lô là huyện miền núi, ruộng đất chủ yếu là ruộng bậc thang, phân tán nhỏ lẻ, manh mún, không thuận lợi cho quá trình cơ giới hóa nông nghiệp, hệ số sử dụng đất thấp, năng suất cây trồng chưa cao. Mỗi gia đình có nhiều thửa ruộng ở xứ đồng khác nhau, diện tích mỗi thửa nhỏ, manh mún, dẫn đến tình trạng lãng phí đất đai do diện tích bờ, thửa nhiều, dẫn tới chi phí cao trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Để để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa giá trị cao với diện tích và quy mô lớn, huyện Sông Lô cần thực hiện khâu then chốt là dồn điền đổi thửa, tiến tới tích tụ ruộng đất. Trên thực tế, công tác dồn, đổi thửa, tích tụ ruộng đất đã thực hiện trên địa bàn thời gian qua chưa mang lại kết quả như mục tiêu đề ra do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan mang lại.

 

 

Đồng Quế đưa máy gặt, đập liên hoàn vào trong sản xuất nông nghiệp

 

          Để tiến hành công tác dồn thửa, đổi ruộng, tích tụ đất đai, bắt tay vào thực hiện từ năm 2016, huyện Sông Lô đã xây dựng nhiều văn bản, kế hoạch, quyết định, hướng dẫn... để chỉ đạo thực hiện. Huyện đã tiến hành chọn 2 xã làm điểm là Bạch Lưu và Yên Thạch, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Chỉ đạo 100% các xã thành lập ban chỉ đạo và đăng ký lựa chọn các vùng có vị trí, diện tích thuận lợi để thực hiện dồn thửa, đổi ruộng; phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành cơ bản công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính mới trên phạm vi của xã, thị trấn; Chỉ đạo tổ chức rà soát xong toàn bộ quỹ đất, số hộ sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn để tổ chức triển khai.

          Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/5/2020, đã có 17/17 xã, thị trấn đăng ký dồn thửa, đổi ruộng với diện tích là 318,1ha. Hiện nay đã có 7 xã đang thực hiện với diện tích 143,5ha. Về dồn thửa: đang thực hiện 40,5ha tại 2 xã Bạch Lưu và Đức Bác, thuộc các khu vực đất chuyên màu (trồng ngô); về đổi ruộng: Đang thực hiện 60,5ha tại 3 xã Đồng Quế, Hải Lựu, Yên Thạch, chủ yếu là các vùng đất 1 lúa vụ chiêm, tập chung sản xuất theo mô hình 1 lúa, một cá; về tích tụ đất đai: Đã thực hiện được 42,5ha tại các xã Cao phong, Phương Khoan, Bạch Lưu. Tổng số kinh phí phân bổ đã cấp cho 6 xã trên là 5,490 tỉ đồng (còn xã Phương Khoan chưa cấp do đăng ký chậm).

          Đối với xã Bạch Lưu, được chọn là 1 trong 2 xã điểm thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng, tích tụ đất đai của huyện Sông Lô. Bạch Lưu đã đăng ký thực hiện 18ha. Đến nay, Bạch lưu đã thực hiện tích tụ đất đai được 2,5ha đất chuyên màu bãi tại khu vực Soi Đình.        Đồng chí Nguyễn Văn Đang - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Bạch Lưu đã chọn 15,5ha với 110 hộ tại thôn Hồng Sen để thực hiện làm điểm dồn thửa, tổ chức công khai minh bạch, tuy nhiên khi ra thực địa, để tổ chức giao ruộng thì phát sinh nhiều phức tạp nên chưa thực hiện được. Nguyên nhân do nhiều người dân muốn nhận ruộng tốt gần nhau, ruộng xấu không có người nhận nên không giao được ruộng. Một số hộ muốn nhận đất tại các vị trí ven đường giao thông để khi nhà nước có quy hoạch thu hồi đất sẽ được nhận bồi thường giá cao...”.

          Từ điển hình xã Bạch Lưu cho thấy: Do đồng đất ở nhiều nơi không đồng đều, chênh lệch về hiệu quả sản xuất, tâm lý hơn thua khiến nhiều hộ dân không dễ đồng thuận trong quá trình dồn đổi, phân chia. Nhiều nông dân vì làm nông nghiệp không hiệu quả đã chuyển đổi sang các ngành, nghề khác, thậm chí bỏ ruộng không nhưng vẫn giữ lấy ruộng. Mặt khác, công tác quản lý hồ sơ địa chính ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ, đất thực địa không khớp với hồ sơ địa chính cũng là nguyên nhân dễ làm nảy sinh các vấn đề phức tạp, mâu thuẫn, xung đột lợi ích, dẫn đến khó thực hiện ở một số địa phương.

          Trong quá trình thực hiện việc dồn thửa, đổi ruộng, tích tụ đất đai, huyện Sông Lô đã gặp phải rất nhiều khó khăn như: Khi chia ruộng theo Nghị định 93 (năm 2013) của Chính phủ, nhằm tạo sự công bằng cho các hộ gia đình và cá nhân, nên việc giao đất đảm bảo có ruộng xa, ruộng gần, ruộng tốt, ruộng xấu, do vậy, mỗi hộ gia đình đều có nhiều thửa ruộng với diện tích nhỏ và nằm rải rác tại nhiều vị trí; diện tích thửa ruộng nhỏ hẹp nên việc áp dụng máy móc vào sản xuất gặp nhiều khó khăn; người dân chưa ý thức rõ quyền, lợi ích trong việc thực hiện dồn thửa, đổi ruộng nên một bộ phận nhân dân không ủng hộ, thậm chí gây cản trở việc thực hiện; việc tích tụ đất đai để phát triển đầu tư mô hình sản xuất lớn rất khó khăn, vì phải là doanh nghiệp hoặc hộ dân có năng lực về tài chính mới thực hiện được. Giá đất nông nghiệp chuyển nhượng trên địa bàn hiện nay khoảng 2 tỷ đồng/ha. Nếu thuê đất phải chi phí bình quân khoảng 25-40 triệu ha/năm. Mặt khác, trong cùng 1 khu vực xứ đồng sẽ có 1 số hộ không nhất trí chuyển nhượng cũng rất khó khăn cho công tác tích tụ đất đai; một số địa phương đã thực hiện dồn thửa, đổi ruộng được diện tích lớn nhưng không có hiệu quả về kinh tế, như xã Hải Lựu đã thực hiện được 30ha đất chiêm chũng nhưng không có doanh nghiệp, hộ dân nào đăng ký thuê lập dự án để phát triển nuôi trồng thủy sản; cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Một số cán bộ còn ngại khó, ngại va chạm, nhiều người dân chưa “mặn mà” và ủng hộ công tác dồn thửa, đổi ruộng, tích tụ đất đai.

          Xác định đây là một việc làm khó, có tính cải cách mạnh mẽ, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Để quyết liệt thực hiện trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển, thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông thôn.Trong thời gian tới, huyện Sông Lô tập trung chỉ đạo và đưa ra một số giải pháp trọng tâm sau: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 17/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng trong nông nghiệp trên địa bàn huyện; kiện toàn lại Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo thực hiện; đối với công tác dồn thửa, đổi ruộng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu về lợi ích của công tác dồn thửa, đổi ruộng; những chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn; đối với tích tụ đất đai cần tập trung thu hút các nhà đầu tư, cá nhân đầu tư vào mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp, tập trung chủ yếu vào các diện tích bãi bồi ven sông, đất đồng chiêm trũng, đất đồi gò, đồng màu kém hiệu quả; đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, tự nguyện, đặc biệt phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương cần nghiên cứu, có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho thực hiện dồn, đổi, tích tụ đất đai.

          Với tinh thần quyết liệt triển khai, bằng nhiều giải pháp tập trung thực hiện, hi vọng rằng trong thời gian tới, huyện Sông Lô sẽ thực hiện thành công việc dồn thửa, đổi ruộng, tích tụ đất đai, tạo điểu kiện thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tiến tới nông nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đưa kinh tế huyện Sông Lô ngày càng phát triển./.

 

Thu – Bích Ngọc

 

Ngày đăng: 11/06/2020