Thời sự tổng hợp

Đảng bộ Tứ Yên - nhìn lại một nhiệm kỳ

          Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tứ Yên đã nỗ lực vượt khó để gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, tạo nên bức tranh về một vùng đất đang trên đà đổi mới, qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ xã.

 

 

Tứ Yên đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

 

 

          Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nhiệm kỳ qua Tứ Yên đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực như: Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; công tác VHXH có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực giáo dục, Y tế, thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, TDTT tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh, chính trị nông thôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, duy trì giữ vững 19 tiêu trí xây dựng nông thôn mới.

 

          Xác định rõ quan điểm “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm”, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, kết quả đã duy trì và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17%/năm; giá trị sản xuất bình quân đạt 36,2 triệu đồng/người/năm, tăng 18,7 triệu đồng so với năm 2015.

          Trong công tác xây dựng giao thông nông thôn, trên cơ sở quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn xã. Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ sự hỗ trợ của cấp trên, ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp bê tông hóa được gần 7,5 km đạt 86,5%; đường giao thông nông thôn đạt đạt 86,5%; đường giao thông nội đồng được trên 7 km đạt 90%; đường ngõ xóm được 6,6km đạt 75,4% với tổng số vốn 16 tỷ đồng. Đến nay hệ thống giao thông trên địa bàn xã cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.  

          Trong nông nghiệp, Đảng bộ xã luôn chú trọng việc tuyên truyền áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quan tâm chỉ đạo về giống, lịch thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt trên 414ha, giảm 14,5ha so với kế hoạch và có xu hướng ngày càng giảm do chuyển đổi mục đích sang đất công nghiệp, dịch vụ. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 1.5 nghìn tấn, bình quân lương thực năm 2019 đạt 284 kg/người/năm. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2019 đạt 11,5 tỷ đồng, tăng gần 1,6 tỷ đồng so với năm 2015.

          Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao có bước phát triển sâu rộng với nhiều hoạt động lành mạnh, sôi nổi, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân. Đảng bộ, chính quyền tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa đi vào chiều sâu gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27 của Trung ương, Nghị quyết số 03 và Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm có 95%, tỷ lệ thôn văn hóa 100%. Đnagr bộ xã chú trọng bảo tồn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương  như tổ chức Lễ hội bơi chải truyền thống là nét văn hóa riêng biệt, độc đáo của người dân địa phương, khơi dậy các giá trị văn hóa tốt đẹp. Đặc biệt tháng 01/2020 Hồ Điển Triệt (Đầm Miêng) được chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh phúc công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, góp phần tô điểm sự phong phú, đa dạng của văn hóa huyện Sông Lô nói chung và xã Tứ Yên nói riêng.

          Trong công tác giáo dục đạt được nhiều thành tựu. Cơ sở vật chất cho trường học được quan tâm đầu tư, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thường xuyên được bổ sung, đảm bảo về số lượng và chất lượng; 100% giáo viên đạt chuẩn và hơn 50% đạt trên chuẩn. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng lên, trẻ trong độ tuổi đến lớp và hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ xét tốt nghiệp hàng năm đạt 100% và thi vào lớp 10 bậc THPT đạt trên 80%.

          Là một trong những xã khó khăn của huyện Sông Lô nhưng công tác an sinh xã hội được Đảng bộ, chính quyền xã luôn quan tâm chú trọng. Đảng ủy đề ra nhiều giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Hàng năm giới thiệu giải quyết việc làm cho trên 100 lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,36 % tỉ lệ lao động qua đào tạo đều tăng. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm xuống 1,86%, bình quân mỗi năm giảm 2,2%.

          Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, trong đó đã chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt 85%. Hàng năm số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã giới thiệu và được cấp có thẩm quyền kết nạp 28 quần chúng vào Đảng.

          Nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Đảng, những lợi thế địa phương, phát huy hơn nữa những thành tựu của nhiệm kỳ qua, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp. Đảng bộ và nhân dân xã Tứ Yên luôn đoàn kết, thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa - xã hội mà phương hướng nhiệm vụ Đại hội đề ra, đưa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một no ấm, hạnh phúc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 25/05/2020