Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 02 ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Sông Lô về triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 31/03/2020