An ninh quốc phòng

Chất lượng khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 trên địa bàn huyện Sông Lô

 

 

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2020, theo kế hoạch trong tháng 10/2019 Hội đồng NVQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2020 cho các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ huyện, cơ bản các xã, thị trấn đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của cấp trên; tổ chức giao lệnh gọi công dân khám sơ tuyển và tổ chức khám sơ tuyển đúng kế hoạch và thời gian quy định.

 

 

Để công tác khám sơ tuyển đạt kết quả tốt, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã làm tốt công tác nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, gắn với việc thuyết phục, đôn đốc thanh niên đến khám sơ tuyển.

Toàn huyện Sông Lô có 1.127 thanh niên trong độ tuổi làm NVQS; chỉ tiêu giao thực hiện nghĩa vụ quân sự là 210 công dân, chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 28 công dân. Huyện đã phát lệnh gọi khám sơ tuyển tại các xã, thị trấn, tính đến hết ngày 8/11/2019 số thanh niên đến khám sơ tuyển đạt 67%, số vắng 33%; số thanh niên đủ điều kiện gọi khám tuyển vòng huyện là 630 thanh niên. Các xã quân số đến sơ tuyển tốt như: Thị trấn Tam Sơn, Nhạo Sơn đạt 100%, Bạch Lưu đạt 96 %, Hải Lựu 95%, Nhân Đạo 94%..

Mặc dù đã được triển khai và quán triệt trước thời gian tổ chức khám sơ tuyển, nhưng một số địa phương vẫn chưa thực hiện nghiêm theo Thông tư số 148 ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.  Đó là công tác niêm yết công khai danh sách công dân như: Danh sách khám sơ tuyển, danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, danh sách đủ điều kiện thực hiện NVQS.., tại UBND các xã, thị trấn và các Nhà văn hóa của các thôn… Các xã quân số đến khám sơ tuyển thấp gồm xã Đức Bác 47%, xã Quang Yên 53%, xã Cao Phong 62%, xã Đồng Thịnh 70%...

Để hoàn thành tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu được giao. Thời gian tới, các thành viên Hội đồng NVQS huyện Sông Lô tập trung tăng cường lãnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc địa bàn được phân công phụ trách để thực hiện tốt việc khám tuyển cấp huyện đảm bảo đủ 100% quân số. Chỉ đạo cấp xã làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đồng thời xử lý nghiêm những công dân trốn, tránh thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần vào cuộc phối hợp đồng bộ, thống nhất, quyết liệt từ trên xuống dưới, quyết tâm hoàn thành đúng các khâu, các bước và hoàn thành chỉ tiêu được giao trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Từ ngày 18/11/2019 dến hết 06/12/2019, Hội đồng NVQS huyện Sông Lô triển khai khám tuyển vòng huyện, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện các khâu trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian và quy định.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 28/11/2019