An ninh quốc phòng

Cao Phong tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019

Trong thời gian 4 ngày, từ 22- 25/10/2019, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, quốc phòng và an ninh theo đúng nội dung, chương trình đề ra. Đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy nhiệt tình trách nhiệm, các nội dung truyền đạt thể hiện được tính lý luận và thực tiễn cao. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP&AN của các tổ chức, cá nhân trên từng cương vị công tác; qua đó góp phần định hướng tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các học viên còn được tiếp thu, nghiên cứu những nội dung cơ bản về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên cùng một số nội dung luật cơ bản khác…

Thông qua khóa học, giúp cho đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 4 của xã Cao Phong nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho các đồng chí học viên.

Hà Minh

Ngày đăng: 25/10/2019