Thời sự tổng hợp

Hội đồng nhân dân huyện Sông Lô làm tốt công tác giám sát

Những năm qua, HĐND huyện Sông Lô luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trọng tâm là tăng cường hoạt động giám sát và giám sát chuyên đề việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án của huyện và những vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả các đợt giám sát, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch giám sát và xác định rõ thời gian, địa điểm, nội dung giám sát của từng chuyên đề. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện thống nhất nội dung, chương trình giám sát, tiến hành các bước chuẩn bị để các đợt giám sát theo đúng kế hoạch. Trước khi tổ chức giám sát, các đoàn giám sát đều xây dựng kế hoạch, tập hợp tài liệu và các văn bản pháp luật liên quan để các thành viên HĐND nghiên cứu trước; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát gửi báo cáo bằng văn bản về HĐND trước để các thành viên nghiên cứu.

Trước kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức thẩm tra các báo cáo, các dự thảo Nghị quyết để đảm bảo đúng quy định, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Báo cáo thẩm tra của các Ban đã thể hiện rõ những ưu điểm, hạn chế; nêu rõ những đề xuất, kiến nghị nhằm giúp đại biểu HĐND huyện có thêm thông tin để thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Việc thẩm tra báo cáo được thực hiện đúng trình tự theo quy định. 

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian và chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát 02 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất về việc thực hiện tiêu chí môi trường đối với các xã nông thôn mới trên địa bàn 04 xã: Tân Lập, Phương Khoan, Nhân Đạo, Lãng Công. Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện đã làm rõ những kết quả đã đạt được,  những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và một số kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt hơn công tác giữ vững và phát huy những thành quả của các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Chuyên đề thứ hai về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. Qua kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri cho thấy, UBND huyện, Thủ trưởng  các cơ quan, ban, ngành của huyện với trách nhiệm của mình, sau khi nhận được kiến nghị của cử tri đã chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị; công tác đôn đốc, nhắc nhở,  kiểm tra, giám sát được tăng cường; đã đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri kiến nghị như: Kiên cố hóa, sửa chữa hệ thống kênh cấp nước phục vụ sản xuất; những giải pháp trong quản lý trật tự, an toàn giao thông,… Trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, UBND huyện đã có sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đơn vị trực thuộc trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm.

Ban Pháp chế HĐND huyện đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát của mình theo quy định. Ban đã thường xuyên giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; giám sát hoạt động của UBND huyện thông qua các các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến HĐND huyện; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và việc ban hành Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn... Bên cạnh đó, Ban Pháp chế đã ban hành Quyết định thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch, đề cương phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND trước và sau kỳ họp cuối năm 2018 đối với UBND các xã: Quang Yên, Đồng Thịnh, Đồng Quế, Cao Phong, Nhạo Sơn. Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện đã giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2019.

Tại các kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện quyền giám sát chuyên đề. Các đại biểu HĐND huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực để các cơ quan, đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao...

Cùng với tăng cường hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện còn duy trì hoạt động giám sát thường xuyên thông qua việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, qua các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND xã, thị trấn và giao ban giữa Thường trực HĐND với UBND huyện để nắm bắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông qua đó, các tổ đại biểu HĐND huyện có điều kiện giám sát, theo dõi việc tiếp thu, trả lời và giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

 Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã bám sát Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2019; phương thức giám sát thường xuyên đổi mới theo hướng kết hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện với giám sát chuyên đề, giám sát trực tiếp với giám sát qua báo cáo; tăng cường sự phối hợp giám sát giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện với đại biểu HĐND huyện. Các ý kiến kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện sau giám sát được thông báo tới các đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mà trọng tâm là tăng cường công tác giám sát ở cơ sở của HĐND huyện Sông Lô đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. HĐND huyện đã bám sát và đôn đốc thực hiện các đề xuất kiến nghị, giải pháp thực hiện sau giám sát đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân địa phương.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, thời gian tới, HĐND huyện Sông Lô tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được đại biểu và cử tri quan tâm. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát. Đảm bảo tính thống nhất sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với các hoạt động giám sát của HĐND; kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy nhằm chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề được cử tri và người dân quan tâm.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 18/09/2019