Thời sự tổng hợp

Nguồn vốn tín dụng chính sách Sông Lô tăng sau 10 năm thành lập huyện, xuất hiện nguồn lực vốn tín dụng từ ngân sách địa phương

Theo số liệu tổng hợp từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Lô, tính từ năm 2009 đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 277 tỷ đồng, tăng so với năm 2009 là 166,1 tỷ đồng. Dữ liệu so sánh cho thấy nguồn vốn tăng 1,5 lần, tốc độ tăng bình quân là 15%/năm.

 

 

Giao ban Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Cao Phong

 

 

Cơ cấu nguồn vốn chuyển dịch theo hướng tích cực, nếu như năm 2009 nguồn vốn tín dụng cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Sông Lô đều do Trung ương bảo đảm (100% nguồn vốn), thì tính đến hết tháng 6/2019, bổ sung thêm nguồn lực từ ngân sách của địa phương (gồm ngân sách tỉnh và ngân sách huyện) là 31,2 tỷ đồng, chiếm 11,22% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách. Cụ thể: Nguồn vốn UBND tỉnh chuyển sang để cho vay là 30,1 tỷ đồng (tăng 29,5 tỷ đồng, chiếm 10,86%); nguồn vốn do UBND huyện Sông Lô chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay là 1,1 tỷ đồng (tăng 1,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,36%). Nắm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn tín dụng, nguồn vốn chính sách cân đối từ Trung ương 10 năm qua là 245,8 tỷ đồng (tăng so với năm 2009 gần 135 tỷ đồng) chiếm 88,78%.

Tuy tỷ trọng nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay từ tỉnh và huyện mới chỉ chiếm 10,86%, nhưng việc chuyển một phần ngân sách tỉnh, huyện sang để hỗ trợ cho vay vốn cho thấy huyện Sông Lô đã và đang nỗ lực trong huy động nguồn lực và chỉ đạo thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội ở địa phương một cách nghiêm túc. Thời gian tới, Sông Lô sẽ tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong hoạt động tín dụng chính sách; triển khai lồng ghép thêm nhiều chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư nhằm tranh thủ nguồn vốn ngân sách tỉnh về huyện để cho vay vốn, tạo việc làm ổn định cho người dân, giúp xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Kiều Trang- Thu Hà

Ngày đăng: 03/09/2019