Tin kinh tế

Sông Lô đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng

          Là một huyện miền núi, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. những năm qua, huyện Sông Lô đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân. Với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, huyện đã mạnh dạn đưa giống cây, con mới vào sản xuất, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung cho giá trị kinh tế cao.

 

 

          Với đặc thù là địa phương thuần nông, huyện đã xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên; khuyến khích, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; chuyển đổi từ cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và mang lại hiệu quả, giúp nông dân tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, với những ứng dụng tốt trong việc đưa cơ cấu giống mới vào sản xuất, năng suất lao động trong vụ mùa tăng đáng kể (Trong đó cây ngô diện tích là hơn 1.622 ha đạt năng suất 53,74 tạ/ha, tăng 5,46 tạ/ha so với cùng kỳ; cây lấy củ, diện tích là hơn 323,4 ha tăng 22,1 ha so với cùng kỳ; cây hàng năm khác, diện tích là 147,95 ha tăng 33,75 ha so với cùng kỳ).

          Nhờ tập trung thực hiện nhiều giải pháp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên hiện nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình cây trồng hiệu quả như mô hình cây ổi xã Đôn Nhân, cây thanh long ruột đỏ xã Tân Lập….

          Thời gian tới, huyện tiếp tục vận động, khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tuân thủ các cam kết, quy trình trong sản xuất, tích tụ ruộng đất; đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản của huyện.

          Đây là tiền đề vững chắc để huyện nâng cao hiệu quả và từng bước thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn.

                                                                                                Nguyễn Kiều

Ngày đăng: 04/09/2019