Tin Văn hóa xã hội

Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Lô làm theo lời Bác

Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Lô là chi bộ gồm 2 cơ quan, đơn vị là Phòng Văn hóa- Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao với tổng số 12 đảng viên. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Để đưa việc học tập và làm theo lời Bác vào công tác cũng như trong cuộc sống, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã quán triệt, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 03 và số 05 của Bộ Chính trị. Mỗi đảng viên trong Chi bộ được quán triệt,phổ biến và đăng ký nội dung học tập, làm theo Bác. Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Lô đã xây dựng kế hoạch và triển khai học tập tới 100% đảng viên trong Chi bộ, yêu cầu mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch theo vị trí việc làm mình phụ trách theo tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm. Công tác chuyên môn của mỗi đảng viên từ đó cũng được nâng cao và có ý thức trách nhiệm hơn; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2018, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin tập trung quán triệt việc học tập và làm theo Bác, cụ thể: Quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, ý thức trách nhiệm, nói đi đôi với làm để làm gương cho nhân dân; quy định chuẩn mực đạo đức theo quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm phụ trách và thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở của huyện. Trong đó, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với nhiều nội dung cụ thể như: Thực hiện hiệu quả thời gian làm việc, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, có ý thức giữ gìn và bảo quản tài sản cơ quan, sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm… Bên cạnh đó, Chi bộ luôn chủ động lồng ghép nội dung “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các buổi sinh hoạt Chi bộ hàng tháng. Qua đó, giúp mỗi đảng viên thấm nhuần tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Bác như: Làm việc đúng giờ, làm đúng việc và hiệu quả; trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy trong công việc, làm đến nơi đến chốn, không bỏ giữa chừng, có trách nhiệm với công việc được giao, qua đó mỗi đảng viên trưởng thành hơn trong công tác.

Việc tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ, cơ quan, tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ, nề nếp sinh hoạt đảm bảo, phát huy cao tính Đảng, nội dung sinh hoạt có chất lượng. Các kỳ sinh hoạt Chi bộ hàng tháng luôn được thông báo các bản tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bản tin của Ban tuyên giáo huyện Sông Lô. Nhất là đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khoá XI), 100% đảng viên  tham gia nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng. Đảng viên trong Chi bộ luôn có ý thức tham gia xây dựng sôi nổi, dân chủ; xây dựng kế hoạch cá nhân, viết bài thu hoạch đầy đủ thể hiện ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên.

Kết quả 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị tốt;  không có đảng viên vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm; mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng, đường lối, quan điểm và chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của ngành và đơn vị. Hàng năm có 30% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên Chi bộ về phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, thái độ với đồng nghiệp. Các đảng viên của Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện ngày càng nâng cao về năng lực và chất lượng công việc. Học tập Bác, đảng viên Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin luôn phấn đấu, nỗ lực trong công việc, trong thái độ phục vụ nhân dân; tiết kiệm trong mua sắm chi tiêu, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

Trong thời gian tới, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và sẽ trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Từ đó vận dụng linh hoạt vào công việc và cuộc sống, rèn luyện lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                       Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 19/08/2019