Tin kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Lô chuẩn bị tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

           Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Lô đã chuẩn bị tốt nguồn vốn với 277 tỷ đồng, tăng 15,5 tỷ đồng, tốc độ tăng 6% so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn ủy thác của UBND huyện ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn là 1,1 tỷ đồng; vốn huy động tại địa phương tăng gần 40 tỷ đồng. Dư nợ đạt hơn 274 tỷ đồng, tăng hơn 75 tỷ đồng.

 

 

            Cơ cấu nguồn vốn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được phân bổ cân đối từ Trung ương, đến huyện. Cụ thể:

           Nguồn vốn cân đối từ Trung ương là  245,8 tỷ đồng, tăng 11,5 tỷ đồng, tốc độ tăng 4,68% so với đầu năm. Trong đó: Nguồn vốn do Trung ương chuyển về: 192,8 tỷ đồng,  tăng 7 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất là 53 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng, tốc độ tăng 7,5% so với đầu năm.

            Nguồn vốn UBND tỉnh chuyển sang để cho vay là  30,1 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng, tốc độ tăng 13,3% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 10,97%.

            Nguồn vốn UBND huyện chuyển sang để cho vay là 1,1 tỷ đồng, tăng 300 triệu đồng so với đầu năm.

           Việc chuẩn bị tốt các nguồn vốn tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ đảm bảo cho việc cung cấp cho vay các chỉ tiêu dư nợ trên địa bàn huyện qua các kênh của các tổ chức Hội đoàn thể và các cấp ủy, các ngành, địa phương để thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Ngoài ra còn phối hợp giữa các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, giúp người được vay sử dụng vốn thuận lợi và có hiệu quả.

           Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục chủ động lồng ghép có hiệu quả việc đầu tư vốn tín dụng chính sách với việc đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn giúp người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả, hạn chế rủi ro làm thất thoát tài sản Nhà nước.

                                                                                        Ngọc Yến

Ngày đăng: 15/08/2019