Thời sự tổng hợp

Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được BCH Đảng bộ huyện Sông Lô quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng TSVM. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

 

UBKT Đảng ủy xã Tân Lập (Sông Lô) kiểm tra sổ sách thu, chi quỹ tại chi bộ cơ sở

 

 

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, hàng năm, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Sông Lô chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; trong đó, chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng, cũng như kiểm tra đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

BTV Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo UBKT các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề như: Kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Quy định 47-QĐ/TW của BCH T.Ư Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định 30-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định của BCH T.Ư, BTV Tỉnh ủy và BTV Huyện ủy... tại các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, BTV Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc theo từng lĩnh vực; ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT Huyện ủy với các ngành thuộc khối nội chính trong công tác kiểm tra, giám sát; thành lập các đoàn công tác của Huyện ủy, phân công cán bộ trực tiếp về dự sinh hoạt tại các chi, Đảng bộ cơ sở nhằm chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở...

6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp huyện Sông Lô đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 21 tổ chức cơ sở Đảng; UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 13 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức kiểm tra 5 tổ chức Đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức Đảng. Qua kiểm tra, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên vi phạm.

Đồng chí Trần Văn Độ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy chú trọng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: Chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp tập thể BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy xã và mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa...

Ở Đảng bộ các xã Cao Phong, Đồng Thịnh, hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở huyện Sông Lô thời gian qua vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế: UBKT một số đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị, tổ chức còn lúng túng về quy trình, phương pháp dẫn đến chậm phát hiện khuyết điểm,sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; một số cấp ủy chưa quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, vẫn còn tư tưởng nể nang, ngại va chạm...

Theo đồng chí Nguyễn Thành Chính, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Sông Lô: Thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của BCH T.Ư Đảng; kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát những nội dung trọng tâm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh sai phạm như: Quản lý nhà nước về đất đai, XDCB, thực hiện chính sách xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Nguồn: baovinhphuc.com.vn

Ngày đăng: 14/08/2019