Thời sự tổng hợp

Phòng Tư Pháp làm tốt công tác tư pháp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện Sông Lô đã thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực tư pháp, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Phòng Tư pháp huyện thực hiện tốt mục tiêu “Hướng về cơ sở”, thường xuyên liên hệ với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn để nắm tình hình triển khai kết quả thực hiện công tác tư pháp ở cơ sở (công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật...); Tham mưu cho UBND huyện gần 30 văn bản thuộc lĩnh vực ngành đảm bảo đúng pháp luật và sự phân cấp; tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được coi trọng; tham mưu cho Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, phối hợp với Phòng Tuyên truyền, Phòng Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kết hợp tuyên truyền pháp luật cho các tổ trưởng các tổ hòa giải thôn. Các nội dung pháp luật được tập trung phổ biến gồm: Pháp luật về đất đai; phòng, chống mua bán người; phòng, chống bạo lực gia đình; pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an toàn giao thông... Từ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn được nâng cao.

Phòng Tư pháp huyện tổ chức mở 17  lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2019 tại 17 xã, thị trấn cho các lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ chuyên môn cấp xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ liên gia, Tổ trưởng tổ Dân vận, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Bí thư chi đoàn; các thành viên tổ hòa giải ở cơ sở và nhân dân của địa phương với chủ đề pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Pháp luật về phòng chống tội phạm, Pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hòa giải ở cơ sở.., với hơn 2.500 lượt người tham dự.

Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, có ý nghĩa thiết thực đối với người dân như: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai… đến đông đảo nhân dân. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện dưới các hình thức như tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh các xã và lồng ghép qua các hội nghị giao ban, các buổi sinh hoạt cộng đồng và cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện hàng chục lượt tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện; tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 3.000 lượt người tham dự.

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực trên địa bàn huyện, trên cơ sở của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; Thông tư số 15/TT- BTP, Nghị định số 23/NĐ- CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch các văn bản hướng dẫn của Cục hộ tịch; Phòng Tư pháp huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nghiệp vụ liên quan đến đăng ký hộ tịch và chứng thực giúp đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn nắm chắc và thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực. Hướng dẫn những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Hộ tịch và công tác chứng thực ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo làm tốt việc đăng ký khai tử, kết hôn, ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn và cải chính hộ tịch cho nhiều trường hợp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Duy trì thường xuyên việc chứng thực theo cơ chế “một cửa”; Cấp trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch cho 100 trường hợp; Thực hiện việc ghi chú Kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 01 trường hợp; Đăng ký kết hôn yếu tố nước ngoài cho 03 trường hợp; Đăng ký khai sinh yếu tố nước ngoài cho 01 trường hợp. 

Trong 6 tháng đầu  năm 2019, công tác Tư pháp đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộnhân dân, đáp ứng yêu cầu ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

                                                                               Ngọc Yến

Ngày đăng: 31/07/2019