Thời sự tổng hợp

Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô nỗ lực hiệu quả trong các phong trào thi đua

Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô hiện nay có 11 cán bộ công chức, đoàn viên. Đội ngũ cán bộ đều có trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó 03 đoàn viên có trình độ thạc sỹ; 09 đoàn viên là đảng viên. Thời gian qua, Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên; tăng cường công tác phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ trong cơ quan, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động phong trào, góp phần tích cực vào thành tích của cơ quan đơn vị, đồng thời cũng góp phần vào thành tích chung của LĐLĐ huyện Sông Lô.

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên. Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương thức tăng cường phối hợp với các cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể, thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên. Công đoàn đã vận động cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; duy trì các buổi lao động tập thể hàng tuần, hàng tháng tại khuôn viên cơ quan, phát động các phong trào thi đua trong toàn cơ quan. Công đoàn vận động cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên học tập Nghị quyết Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về  Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019... Đồng thời, tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” do Viện Kiểm sát tối cao phát động. Một trong những công tác quan trọng của Công đoàn là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước cho cán bộ công chức, đoàn viên trong cơ quan nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch công tác của cơ quan và chương trình hoạt động đã đề ra, Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và vận động đoàn viên tích cực tham gia phong trào thi đua do ngành, cơ quan phát động; tích cực tham gia các phong trào khác như: Phong trào cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả...

Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đến đời sống của cán bộ công chức, đoàn viên như: Tham gia bình xét thi đua- khen thưởng; tham gia góp ý vào Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát tối cao ban hành; Ban nữ công thành lập quỹ tương thân để thăm hỏi, giúp đỡ cán bộ cơ quan trong lúc khó khăn… Ngoài ra, Công đoàn còn thực hiện tốt công tác chăm lo cho con của cán bộ công chức, đoàn viên trong cơ quan như: Tặng quà cho các cháu nhân ngày 1/6, Tết trung thu và khen thưởng các cháu đạt học sinh giỏi, xuất sắc trong năm học…

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn đã được đơn vị thực hiện tốt. Thường xuyên quan tâm phát triển đoàn viên mới và giới thiệu những đoàn viên tiêu biểu cho Chi bộ đề nghị xem xét, kết nạp Đảng đối với các đoàn viên xuất sắc; thành lập Ban nữ công và củng cố các tổ chức đi vào hoạt động có nề nếp. Công đoàn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định và công tác thi đua khen thưởng.

Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô được Liên đoàn lao động huyện đánh giá là một đơn vị vững mạnh, gi vững các phong trào hoạt động công đoàn. Trên cơ sở kết quả hoạt động đã đạt được, Công đoàn Viện Kiểm sát huyện Sông Lô nhiều năm liền được Liên đoàn lao động huyện Sông Lô khen thưởng. Năm 2016 được Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và xây dựng tổ chức công đoàn.

                                                                                  Trịnh Hoàng Miên

                                                                          Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô

Ngày đăng: 05/07/2019