Thời sự tổng hợp

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã tổ chức quán triệt Chỉ thị đến toàn bộ Đảng viên, cán bộ trong đơn vị. Cùng với việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Viện Kiểm sát còn chủ động lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và các Nghị định hướng dẫn thi hành trong các cuộc họp để cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhận thức đúng và đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho gia đình và cộng động dân cư tại nơi mình sinh sống để công dân tự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, đảm bảo việc khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng pháp luật. Những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện cơ bản ổn định và được giữ vững; các cơ quan chức năng của huyện đã phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần nhân dân hơn. Tuy nhiên, trong những  năm qua do chính sách đất đai có sự thay đổi, nên các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh cơ bản tập trung vào lĩnh vực đất đai; nguyên nhân chủ yếu do công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong những năm trước đây chưa chặt chẽ, chưa rõ ràng, việc xác định nguồn gốc đất chưa chính xác dẫn đến khi xảy ra tranh chấp thì một số đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo, kích động công dân khiếu kiện; có vụ việc đã được giải quyết nhiu lần bảo đảm đúng chính sách, pháp luật, có lý có tình nhưng người khiếu nại vẫn không chấp nhận kết quả giải quyết.

Với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, Chi bộ Viện Kiểm sát đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là đối với những khiếu kiện phức tạp. Bí thư Chi bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời phân công các đồng chí đảng viên phụ trách các lĩnh vực công tác về theo dõi, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cán bộ, đảng viên trong đơn vị giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định pháp luật ngay từ khi mới tiếp nhận đơn. Hàng năm, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đều tiến hành rà soát đơn khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện Sông Lô, qua đó đã phát hiện vi phạm về thời hạn và hình thức giải quyết, đã ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm trên. Đối với việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Lô khi phát hiện vi phạm, Viện Kiểm sát đã mở điểm kiểm sát trực tiếp và ban hành kiến nghị đối với các vi phạm đó.

Mặc dù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng có thể khẳng định, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy về thực thi nhiệm vụ được giao, về công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo kịp thời phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên nhằm tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, đặc biệt là đối với các vụ khiếu nại phức tạp.

Trong thời gian tới, với tinh thần nghiêm túc, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh  triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Kiểm sát với công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhằm xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đảng viên.

                                                                 Trịnh Hoàng Miên

                                                  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô

 

 

 

Ngày đăng: 03/07/2019