Tin Văn hóa xã hội

Huyện Sông Lô quan tâm chú trọng công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình

Những năm qua, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể trong huyện quan tâm chú trọng, chỉ đạo quán triệt sâu sắc quan điểm: Đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững, bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về xây dựng gia đình thời kỳ CNH- HĐH đất nước; đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ về công tác gia đình của huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Trong nhiều năm qua, huyện Sông Lô đã bám sát tiêu chuẩn gia đình văn hoá để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, tạo nên sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân về vai trò, vị trí của xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đáp ứng tiến trình CNH- HĐH đất nước. UB MTTQ và các đoàn thể thường xuyên lồng ghép phong trào xây dựng gia đình văn hóa với các nội dung thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xoá đói, giảm nghèo; các phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Gia đình, dòng họ hiếu học”, Hội LH Phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch”… Các gia đình thường xuyên nhắc nhở các thành viên chăm lo xây dựng gia đình hoà thuận, đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương, xây dựng môi trường văn hóa. Nhiều xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, tổ chức việc bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa theo đúng nội dung và tiêu chí. Hàng năm tổ chức bình xét các tập thể thôn dân cư, tổ dân phố đạt văn hóa, các gia đình đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhờ đó số lượng và chất lượng gia đình văn hoá ngày càng được nâng lên.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình cũng được tích cực triển khai thực hiện với các hoạt động như: Tổ chức các lớp truyền thông, tập huấn, tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp.., bảo vệ quyền, lợi hợp pháp các thành viên trong gia đình thông qua hoạt động của 49 Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, CLB gia đình phát triển bền vững, CLB phòng chống bạo lực gia đình 54 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để phòng, chống bạo lực gia đình. Hàng năm UBND huyện chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và Ngày gia đình Việt Nam 28/6... Chỉ đạo phối hợp lồng ghép phòng, chống bạo lực gia đình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thôn dân cư có hiệu quả, góp phần xây dựng con người mới, gia đình mới sống hòa thuận, ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. UBND huyện đã đẩy mạnh triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hóa với nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng gia đình văn hóa. Nhờ đó hàng năm toàn huyện Sông Lô có 86,7% số hộ đạt gia đình văn hóa; 92,3% số thôn đạt thôn văn hóa.

Với mục tiêu xây dựng bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, thời gian qua, huyện Sông Lô đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo, quan tâm ưu tiên đối với nữ giới nhằm thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ; quan tâm chỉ đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách, pháp luật liên quan tới bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ; xây dựng và triển khai chương trình hành động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” và thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trên các lĩnh vực… Nhờ vậy, thời gian qua trên địa bàn huyện đã thụ lý dứt điểm 02/02 vụ bạo lực gia đình, 03/03 vụ xâm hại phụ nữ và trẻ em, không để tồn đọng vụ việc kéo dài, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Bên cạnh đó thực hiện tốt các phong trào thi đua, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ khắc phục khó khăn, chủ động vươn lên khẳng định mình; đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ, nhất là phụ nữ khu vực nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình...

Bằng những việc làm thiết thực, các tổ chức đoàn thể trong huyện đã phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng chống nạn bạo lực trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương. Hiện nay toàn huyện 49 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, CLB gia đình hạnh phúc CLB phòng chống bạo lực gia đình với 269 thành viên tham gia. Trong đó lực lượng nòng cốt và chiếm tỷ lệ cao là chị em phụ nữ… Các câu lạc bộ này đã góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền, vận động giúp các gia đình có kiến thức và kỹ năng để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước, mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng ích kỷ, đề cao tự do cá nhân.., đã tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình. Nhiều giá trị đạo đức của một số gia đình đang bị mai một, có biểu hiện xuống cấp, các tai tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình. Chính  vì vậy, trong thời gian tới, huyện Sông Lô tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội đối với công tác gia đình. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, phổ biến và quán triệt pháp luật về gia đình đến từng cán bộ, đảng viên và mọi người dân nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH; tiếp tục nhân rộng việc đưa tiêu chí gia đình văn hoá làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên hằng năm.

Để tăng cường nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về công tác gia đình, huyện Sông Lô đã thực hiện tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức với nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện, trên Đài truyền thanh huyện, hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn;  tuyên truyền qua trang trí cổ động trực quan pa- nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi...; tuyên truyền qua tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Ngoài ra UB MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình.

Có thể nói trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn huyện Sông Lô đã có nhiều tiến bộ và đạt được nhiều kết quả. Nhưng hơn cả vẫn là nhận thức của người dân về công tác gia đình nói chung và xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, từng bước xây dựng Sông Lô phát triển, văn minh, giàu đẹp.

                                                                    Ngọc Yến

Ngày đăng: 25/06/2019