Thời sự tổng hợp

Xã Tân Lập chú trọng công tác giảm nghèo và an sinh xã hội

Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.  Đảng ủy - UBND xã Tân Lập cùng các ban, ngành, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực để giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách hiệu quả. Vì vậy kết quả số hộ nghèo giảm còn 51 hộ chiếm tỷ lệ 3,04%.

 

 

Ông Trần Văn Huân - PCTUBND xã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho chị Đặng Thị Hiền, thôn Cầu Gạo  

 

Có được kết quả trên là nhờ Đảng ủy- UBND xã cùng các ban, ngành, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tích cực việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, đưa các loại cây con giống mới cho năng suất cao vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế gia trại, trang trại tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia các phong trào hỗ trợ công tác giảm nghèo như: Phong trào Ngày vì người nghèo, các phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới… cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.., nhằm động viên, phát huy tinh thần tự chủ của người dân để  vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy- UBND xã Tân Lập luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác chính sách xã hội. Bằng nguồn vốn của mỗi gia đình và sự hỗ trợ của nhà nước đã xây mới được 02 nhà “Đại đoàn kết”, trị giá 820 triệu đồng (Qu vì người nghèo và doanh nghiệp các cấp hỗ trợ 140 triệu đồng). Hiện nay, trên địa bàn xã đang xây dựng  01 nhà Mái ấm tình thương giá trị 200 triệu đồng.

Từ những hoạt động tích cực của Đảng ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã, đã xuất hiện nhiều phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả ở các tổ chức đoàn thể như: Hội LH Phụ nữ với phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; Hội Nông dân với phong trào vận động hỗ trợ hội viên nông dân vượt khó; Đoàn Thanh niên với phong trào thanh niên thi đua lập nghiệp lao động, sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Ngọc Yến

 

 

 

 

 

               

Ngày đăng: 24/06/2019