Tin Văn hóa xã hội

Sông Lô nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa và hoạt động thể thao ở nông thôn

Là huyện miền núi của tỉnh Vĩnh Phúc, Sông Lô có 17 xã, thị trấn (trong đó có 12 xã miền núi) gồm 168 thôn, 07 tổ dân phố. Trong những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn gồm Trung tâm văn hóa thể thao xã, Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn được chính quyền các cấp trong huyện quan tâm xây dựng, tu tạo, củng cố phát triển đồng bộ. Trung tâm văn hóa thể thao xã, Nhà văn hóa- Khu thể thao các thôn sử dụng có hiệu quả không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là khu vực nông thôn. Đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

 

 

Điểm vui chơi giải trí mỗi dịp hè của trẻ em thôn Cẩm bình Kha xã Tân Lập 

 

Từ năm 2009 đến nay, huyện Sông Lô đã quan tâm tập trung chỉ đạo việc xây dựng cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa ở xã, thôn. Sau 10 năm 2009- 2019 trên địa bàn huyện Sông Lô đã xây mới 12 Nhà văn hóa thôn ở các xã như Như Thụy (05 nhà), Phương Khoan (05 nhà), Tứ Yên (01 nhà ), Đức Bác (01 nhà) và xây mới 04 Nhà văn hóa xã: Tứ Yên, Như Thụy, Phương Khoan, Hải Lựu. Thực hiện chương trình xây dựng nông  thôn mới, từ năm 2011 đến năm 2019, huyện Sông Lô có 16/16 xã xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao vui chơi, giải trí xã, 168/168 nhà văn hóa thôn, 16 điểm nhà văn hóa thôn vui chơi phù hợp với trẻ em và người già, 175 sân thể thao đơn giản phục vụ vui chơi giải trí.

Để phù hợp với xu thế phát triển văn hóa - xã hội, huyện Sông Lô tăng cường đổi mới cơ chế quản lý, khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, trang thiết bị xã, thôn. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi giải trí....UBND các xã đã kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy tại Trung tâm Văn hóa thể thao xã, Nhà Văn hóa, khu thể thao thôn đúng quy chế theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ quản lý, trông coi Trung tâm Văn hóa xã, Nhà văn hóa thôn là được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định .

Có thể nói Trung tâm Văn hóa xã, Nhà văn hóa thôn là nơi cung cấp các nhu cầu về thông tin của Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh xã, nhu cầu đọc sách báo, giao lưu, trao đổi, học tập trong các câu lạc bộ, nhóm sở thích, nhu cầu về sinh hoạt hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn hóa, kỹ thuật sản xuất qua các lớp tập huấn, học tập cộng đồng…

UBND xã luôn chú trọng việc xây dựng các chương trình, hoạt động phong phú, phù hợp với đặc điểm mỗi địa phương, các nhóm đối tượng và lứa tuổi như người cao tuổi, trẻ em; đặc biệt là thu hút những người là hạt nhân văn nghệ, năng khiếu TDTT làm cộng tác viên trong các hoạt động của thiết chế văn hoá, thể thao. Quan tâm tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, học tập cộng đồng, phát triển các câu lạc bộ về lĩnh vực văn hoá, thể thao để thu hút người dân tham gia hoạt động tại hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao như: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thôn như: Liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thi các môn thể thao, ngày hội văn hóa thể thao … tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia hoạt động, sáng tạo, bảo tồn và truyền dạy các loại hình văn nghệ, môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống.   

Nhiều năm qua UBND huyện Sông Lô đặc biệt quan tâm dành qũy đất để xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao xã và Nhà văn hóa- Khu Thể thao thôn. Hàng năm cân đối ngân sách của địa phương và ngân sách từ chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các mục tiêu phát triển văn hóa nông thôn như: Bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà thi đấu..., củng cố, xây dựng, trang bị trang thiết bị, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, phương tiện cho các thiết chế văn hóa, thể thao theo điều kiện thực tế và khả năng của địa phương. Khuyến khích các xã, thị trấn ban hành cơ chế hỗ trợ cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao nông thôn.

Từ thực tiễn trong quá trình xây dựng và vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở nổi lên 3 vấn đề: Cơ sở vật chất, con người và kinh phí hoạt động. Huyện Sông Lô đã quan tâm đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ của nhân dân. Với phương trâm Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều năm qua trên địa bàn huyện đã tranh thủ khai thác các nguồn lực từ trong nhân dân, làm tốt công tác xã hội hóa trong hoạt động, thành lập các CLB như: Cờ tướng, ca hát thiếu nhi, võ thuật, dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ... tổ chức trồng cây xanh tạo khuôn viên xanh- sạch- đẹp cho các Nhà văn hóa, đường  hoa, vườn hoa...để thu hút người dân tham gia vui chơi, giải trí. Quan tâm và đẩy mạnh công tác xã hội hóa; xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả năm để chủ động về kinh phí…

Qua quá trình triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện, toàn bộ quá trình vận hành và sử dụng các thiết chế văn hóa từ xã đến thôn đã phát huy được hết công năng và tính khả dụng của nó. Cùng với sự phát triển toàn diện của huyện Sông Lô trong 10 năm qua, các thiết chế văn hóa đã đóng góp một phần không nhỏ đối với viêc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là vùng nông thôn trên địa bàn huyện.

                                                                                               Ngọc Yến

Ngày đăng: 18/06/2019