Thông tin cần biết

Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện hỗ trợ kinh phí học nghề

Chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh khóa XV thông qua tại Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết trên đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, để phù hợp hơn với thực tiễn, tại kỳ họp thứ 10 khóa XVI, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND nhằm sửa đổi một số nội dung về đối tượng hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và cơ chế chính sách hỗ trợ.

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện hỗ trợ kinh phí học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông + trung cấp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định này là học sinh, sinh viên đang theo học trình độ cao đẳng, trung cấp, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông + trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí hoc nghề.

Các đối tượng được hưởng hỗ trợ cần chuẩn bị và nộp hồ sơ theo quy định như sau:

Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ lần đầu, trong vòng 05 ngày làm việc sau khi kết thúc học kỳ, người học lập một 01 hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi cơ sở đào tạo bao gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ; Bản phô tô Giấy chứng minh nhân nhân (hoặc Căn cước công dân); Bản phô tô Sổ hộ khẩu; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp theo năm (nếu có). Trong những lần đề nghị hỗ trợ tiếp theo người được hưởng hỗ trợ chỉ cần  bổ sung đầy đủ bản sao chứng thực Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo của từng năm (nếu có).

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người học, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người học hoàn thiện theo quy định, sau đó gửi công văn kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Lao động-TB&XH. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 20 ngày làm việc, Sở Lao động-TB&XH sẽ thẩm định, ra quyết định cấp kinh phí và chuyển kinh phí hỗ trợ cho cơ sở đào tạo. Sau khi nhận đươc kinh phí, trong vòng 5 ngày làm việc, cơ sở đào tạo sẽ lập bảng thanh toán và tổ chức chi trả trực tiếp cho người học.

Hàng năm sẽ có 2 lần xét thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí của các cơ sở đào tạo sau khi kết thúc mỗi học kỳ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2019./.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 10/06/2019