An ninh quốc phòng

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2018

Thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và trong hoạt động tư pháp nói riêng. Bởi lẽ, thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng của quá trình tố tụng, là hoạt động thực thi phán quyết của Tòa án liên quan đến các vấn đề trong các bản án hình sự, dân sự, lao động, hành chính, kinh tế, hôn nhân và gia đình... để bảo đảm cho quyết định của Tòa án được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hiến Pháp năm 2013.

Chính vì vậy, công tác kiểm sát thi hành án dân sự của ngành kiểm sát đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo việc thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân sự đúng quy định của pháp luật về thi hành án. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã phân công trực tiếp cho 01 lãnh đạo, 01 kiểm sát viên và 01 cán bộ phụ trách về lĩnh vực này. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ trong đơn vị, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác năm 2018.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã kiểm sát 662 quyết định thi hành án dân sự  (đạt tỷ lệ 100%). Các quyết định thi hành án đều có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Qua kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã ban hành 01 kiến nghị số 84 ngày 26/3/2018 đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện về việc gửi chậm quyết định thi hành án và được Chi cục thi hành án dân sự đã có văn bản số 210 ngày 10/4/2018 chấp nhận toàn bộ kiến nghị trên. Về công tác đôn đốc cơ quan thi hành án dân sự số việc có điều kiện nhưng để tồn đọng kéo dài 10%: Ngay từ đầu năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã phối hợp cùng với Thi hành án dân sự huyện Sông Lô xác định có 06 việc/ tổng số 29 việc có điều kiện thi hành còn tồn đọng, kéo dài để thi hành dứt điểm trong năm 2018. Đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Song Lô đã vận động, thuyết phục và đôn đốc thi hành xong 06 việc vượt chỉ tiêu đề ra trên 10%. Đối với số việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô xác minh việc chưa có điều kiện thi hành án 5%: Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã phân công cán bộ, kiểm sát viên trực tiếp xác minh án chưa có điều kiện thi hành. Trong năm 2018 đã tiến hành trực tiếp xác minh được 06 việc/29 việc cơ quan thi hành án xếp vào việc chưa có điều kiện thi hành. Đạt tỷ lệ 20,6%, vượt chỉ tiêu đề ra 15,6%. Kết quả xác minh xác định cơ quan thi hành án đã phân loại vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Sông Lô đã tiến hành kiểm sát trực tiếp Thi hành án dân sự huyện Sông Lô theo kế hoạch đã đề ra. Kết thúc các đợt kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã phát hiện một số tồn tại và ban hành kiến nghị số 137 ngày 07/5/2018, kiến nghị số 375 ngày 02/11/2018 …. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô đã có công văn số 222 ngày 22/5/2018 và công văn số 140 ngày 16/11/2018 trả lời chấp nhận toàn bộ kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô cũng đã tiến hành phúc tra kết qủa thực hiện kiến nghị của cuộc kiểm sát trực tiếp đợt 2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô đã nghiêm tục rút kinh nghiệm đối với cán bộ, chấp hành viên để xảy ra những tồn tại và không còn tình trạng vi phạm lặp lại.

Đối chiếu các chỉ tiêu công tác năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2018. Đây là kết quả đáng ghi nhận, là sự phấn đấu nổ lực của tập thể cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô, góp phần vào công tác thi hành án dân sự của địa phương, cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật ngày càng thực hiện tốt và đạt hiệu quả những quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

                                            Hoàng Thị Thanh Hường

                                               Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô

 

Ngày đăng: 05/01/2019