An ninh quốc phòng

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô biến quyết sách của Đảng thành hành động

Những chủ trương, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã mang đến một luồng sinh khí mới, thổi bùng nhiệt huyết cách mạng trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình, Chi bộ Đảng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, biến quyết sách của Đảng thành hành động chính trị, thành những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, nhằm xây dựng Đảng, xây dựng ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, lãnh đạo Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã đề ra nhiều giải pháp cùng với các ngành chức năng của huyện tập trung phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các hoạt động phá hoại, gián điệp, tuyên truyền kích động, lôi kéo người dân nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Trọng tâm là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị “về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới” và thực hiện Kế hoạch công tác của ngành kiểm sát, các giải pháp đã triển khai thực hiện với kết quả đạt được cụ thể như:Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải theo phương châm “Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”. Điều này đã được Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện thực hiện triệt để với nhiều giải pháp hiệu quả ngay từ khâu triển khai học tập, quán triệt, cho đến tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Chi bộ. Trọng tâm là phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị về cải cách tư pháp, Chỉ thị 05/CT-TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành kiểm sát nhân dân gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Chất lượng, hiệu quả”.

Viện kiểm sát nhân dân huyện đã thành lập các tổ công tác xuống địa bàn các xã, nhất là các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sống đan xen như xã Lãng Công, Quang Yên vận động đồng bào ổn định định canh định cư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, trong đó cốt yếu là tuyên truyền, nâng cao trình độ nhận thức cho đồng bào. Bên cạnh đó, trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, đã tăng cường phối hợp xét xử lưu động để tuyên truyền, răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm; Chỉ đạo các tổ công tác ở các thôn, làng tích cực vận động quần chúng nhân dân vạch trần âm mưu chống phá chính quyền, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của bọn phản động. Từ đó tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, thức tỉnh những người bị lôi kéo đề cao cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu; kịp thời ngăn chặn âm mưu kích động gây rối, bạo loạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự ATXH ở địa phương.

          Lãnh đạo Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, giáo dục trong quần chúng nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Qua đó, ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. Công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng. Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện kỷ luật trong Đảng được quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

Lãnh đạo Chi bộ làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi, biểu hiện lệch lạc, mất cảnh giác về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Thực hiện tốt việc quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên, nắm chắc diễn biến tư tưởng của mỗi cán bộ đảng viên để ngăn ngừa đảng viên không vi phạm Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị; từ đó kịp thời phát hiện và xử lý những cán bộ, đảng viên và quần chúng vi phạm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của ngành. Thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác rà soát hồ sơ, lý lịch đảng viên, kết nạp đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng.

Gắn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành với công tác đảm bảo an ninh chính trị, phát hiện đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống biểu tình, bạo loạn: Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Viện Kiểm sát thực hiện tốt công tác nắm tình hình; tập trung thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, đảm bảo không để xảy ra việc khởi tố oan, sai, đồng thời không để lọt tội phạm và người phạm tội. Chủ động họp bàn với cơ quan điều tra tiến hành rà soát phân loại các tin báo tố giác tội phạm để khởi tố. Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện đưa các đối tượng vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự ra kiểm điểm trước cộng đồng dân cư. Qua đó, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địchh là nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ngoài ra, đã tích cực hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt, đấu tranh, bóc gỡ, xóa bỏ các khung ngầm, giáo dục các đối tượng liên quan đến hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước...Từ đó người dân đã tích cực hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự: Viện Kiểm sát nhân dân huyện luôn chủ động phối hợp với cơ quan điều tra để thực hiện tốt việc thu thập chứng cứ phân hóa hành vi phạm tội để làm cơ sở cho việc xem xét phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đảm bảo cho việc khởi tố có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Ngay khi khởi tố vụ án, lãnh đạo Viện Kiểm sát đã phâ n công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ tiến độ điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra đối với từng bị can và định hướng để Điều tra viên tiến hành điều tra đúng với tình tiết khách quan của vụ án, đảm bảo cho quá trình điều tra các vụ án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, không có vụ án nào phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không có trường hợp nào khởi tố điều tra sau đó phải đình chỉ do đối tượng không thực hiện hành vi phạm tội. 100% các vụ án Viện Kiểm sát thụ lý giải quyết được lãnh đạo Viện quan tâm chỉ đạo sâu sát, bảo đảm truy tố đúng thời hạn, đúng người, đúng tội; không có trường hợp nào oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Viện Kiểm sát luôn chú trọng đảm bảo cho việc tranh luận dân chủ, công khai tại phiên toà đúng theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo Viện Kiểm sát luôn yêu cầu các Kiểm sát viên tích cực nghiên cứu kỹ các quy định của Bộ Luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan, đồng thời thực hiện tốt các quy chế nghiệp vụ của ngành; từ đó ngày càng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Khi đề xuất việc áp dụng các quy định của pháp luật trong việc xử lý các vụ án, việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, áp dụng chính sách pháp luật đều được các Kiểm sát viên cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của từng bị cáo. Từ đó, mức án do Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và được Hội đồng xét xử chấp nhận. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án, Viện Kiểm sát luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục để người dân hiểu rõ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua Viện Kiểm sát đã chủ động đề nghị lãnh đạo liên ngành (Công an, Kiểm sát, Tòa án) xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy để đưa ra xét xử lưu động tại các xã là nơi từng xuất hiện các điểm nóng về trật tự ATXH. Sau khi xét xử quần chúng nhân dân rất đồng tình với quyết định của các cơ quan pháp luật.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc có đơn khiếu kiện kéo dài, phức tạp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Mặc dù mới được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2009, nhưng vai trò, vị trí của những người Kiểm sát trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật là hết sức rõ nét, thực chất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực phấn đấu hết mình của mỗi cán bộ, kiểm sát viên và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH tại địa phương luôn được ổn định và giữ vững. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhân dân tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tin rằng với những đóng góp của đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát sẽ giúp nhân dân địa phương có cuộc sống ấm no, hạnh phúc yên bình.

                                                               Trịnh Hoàng Miên

                                                Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô

Ngày đăng: 21/12/2018