Tin kinh tế

Sông Lô phấn đấu đạt huyện nông thôn mới đúng lộ trình

Với việc huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để đầu tư xây dựng NTM; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn… Sông Lô đang phấn đấu trở thành huyện NTM theo đúng lộ trình đề ra.

 

 
Diện mạo nông thôn mới xã Đôn Nhân ngày một khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.
 


 

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT- XH, ngay từ đầu năm 2018, Huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Sông Lô đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp. Đối với các xã đã đạt chuẩn thì tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí; đồng thời tập trung chỉ đạo sát sao đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 - 2019.

Trong quá trình triển khai thực hiện, BCĐ, UBND huyện đã tích cực kiểm tra từng nội dung, hạng mục công trình đầu tư để kịp thời động viên, chấn chỉnh, nhắc nhở và có giải pháp tháo gỡ các khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn tập trung thi công dứt điểm từng hạng mục.

Tính đến hết tháng 10/2018, Sông Lô có 13/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; còn 3 xã chưa đạt là: Quang Yên, Như Thụy và Tứ Yên. Tuy nhiên, sau khi đạt chuẩn NTM, hầu hết các xã không có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; thậm chí nhiều tiêu chí có biểu hiện giảm sút, hiệu quả sử dụng không cao, điển hình như các tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Các xã chưa về đích NTM còn chậm quy hoạch đất đấu giá tạo nguồn, GPMB; thiếu quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện chương trình còn chậm so với mục tiêu đặt ra. Sản xuất nông nghiệp còn mang nặng tính tự phát; sự liên kết giữa nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học còn hạn chế; chưa hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung… dẫn đến công tác huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn nhiều khó khăn.

Xác định công tác tuyên truyền là yếu tố hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức trong công tác xây dựng NTM và thu hút sự vào cuộc của nhân dân để thực hiện từng tiêu chí, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú; rà soát, phân loại và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí, từng địa phương. UBND huyện chỉ đạo từng phòng, ban, đơn vị kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, nhất là với các tiêu chí khó, cần nguồn vốn lớn như: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi... Đồng thời, gắn phong trào xây dựng NTM với các phong trào: “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua bảo vệ môi trường nông thôn”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Quá trình thực hiện xây dựng NTM đã tạo sức lan tỏa và làm chuyển biến nhận thức của người dân khi tạo được sự đoàn kết, đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tự nguyện tham gia ủng hộ ngày công lao động, đất đai và tiền mặt để xây dựng NTM. Hiện tại, ngoài 13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đang nỗ lực hoàn thành 100% tiêu chí trong năm 2018, chậm nhất là quý I/2019, để hết năm 2019 Sông Lô sẽ đạt chuẩn huyện NTM.

Để hoàn thành mục tiêu này, cùng với việc rà soát từng tiêu chí chưa đạt, Sông Lô tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát huy tối đa vai trò của người có uy tín ở địa phương, già làng, trưởng thôn, người cao tuổi trong việc vận động nhân dân chung tay, đóng góp sức người, sức của xây dựng NTM. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý và bộ máy giúp việc các cấp; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, UBND huyện đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương; có kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 35 triệu đồng/năm. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội; thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để đầu tư xây dựng NTM; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư trong xây dựng NTM đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn… Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng năm 2019, Sông Lô sẽ "cán đích" huyện NTM đúng lộ trình.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn

Ngày đăng: 08/11/2018