An ninh quốc phòng

Huyện Sông Lô xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

           Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Những năm qua, huyện Sông Lô đã tập trung lãnh chỉ đạo, phát huy mọi nguồn lực, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện vững chắc, gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh tại địa phương.

          Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về “Xây dựng khu vực phòng thủ”; Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc và Đề án phòng thủ dân sự tỉnh giai đoạn 2016- 2020. Huyện Sông Lô đã tập trung lãnh chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ theo phương châm toàn diện, vững chắc. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 8/8/2017 về xây dựng khu vực phòng thủ và Kế hoạch số 03/KH-BCH ngày 8/8/2017 của BCĐ xây dựng KVPT huyện về xây dựng khu vực phòng thủ dân sự huyện giai đoạn 2016- 2010.Trong đó lấy xây dựng chính trị là nòng cốt, xây dựng kinh tế, văn hóaxã hội là trung tâm; xây dựng quốc phòng, an ninh là trọng yếu, xây dựng cơ sở vững mạnh là nền tảng.

 

 

          Trong xây dựng tiềm lực về chính trị, huyện Sông Lô đã tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về tư tưởng, đoàn kết, thống nhất có tính chiến đấu cao. Ban chỉ đạo KVPT huyện thường xuyên đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, chấp hành tốt các Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ quân sự- quốc phòng địa phương và xây dựng KVPT đến từng cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên... Từ đó nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trong KVPT.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang luôn được coi trọng. Trong 9 năm qua, toàn huyện đã tổ chức trên 40 lớp bồi dưỡng kiến thức AN-QP (Trong đó có 06 lớp đối tượng 3) cho trên 2.200 lượt cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và gần 20.000 lượt học sinh các trường trên địa bàn huyện. Nội dung chủ yếu là quán triệt, học tập các Nghị quyết; tập trung tuyên truyền mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, những giải pháp cơ bản của Nghị quyết TW 8 (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, huyện trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Thông qua việc quán triệt sâu rộng và sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

 

          Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới. Huyện Sông Lô luôn đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, phát triển KT-XH kết hợp chặt chẽ với tăng cường củng cố quân sự, QP-AN trên địa bàn. Việc xây dựng thế trận quân sự trong KVPT được huyện chú trọng; đến nay, huyện đã hoàn thành quy hoạch các nội dung của thế trận quân sự KVPT huyện gắn với phát triển KT-XH; quy hoạch các xã, thị trấn là khu vực làng xã chiến đấu; xây dựng KVPT huyện, các xã, thị trấn theo lộ trình đến năm 2020.  Huyện từng bước quy hoạch và đầu tư xây dựng KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương cấp huyện, thao trường huấn luyện, căn cứ hậu cần- kỹ thuật phù hợp với phương án tác chiến.

Hiện nay, huyện Sông Lô có 13/16 xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đường liên xã, liên thôn được bê tông hóa trên 90%,  hệ thống kênh mương thủy lợi được xây dựng kiên cố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 27 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,9%. Việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Kết quả của các thành tựu phát triển KT-XH của huyện Sông Lô cũng đã tạo điều kiện để tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

 

 

          Những năm qua, lực lượng vũ trang huyện thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng thường trực thường xuyên được củng cố về tổ chức, biên chế đủ theo quy định. Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được tổ chức xây dựng theo đúng quy định, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, nhất là chất lượng chính trị và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ. Hiện nay, toàn huyện có 25 đơn vị dân quân tự vệ với tổng quân số gần 1.800 đồng chí. Công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đặc biệt được chú trọng, hàng năm hoàn thành 100% kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Kết hợp chặt chẽ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Từ năm 2009 đến nay, huyện đã tổ chức 01 cuộc diễn tập KVPT huyện, 20 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã, thị trấn. Thông qua các cuộc diễn tập, việc vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành, tham mưu được thực hiện hiệu quả hơn; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng hiệp đồng tác chiến của LLVT địa phương được nâng cao; nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT có chuyển biến tích cực. Việc phối hợp hoạt động giữa LLVT với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, dưới sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng phát huy được hiệu quả trong xây dựng KVPT. Các cơ quan Quân sự, Công an làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ QP-AN.

 

 

          Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận đã góp phần xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc; góp phần ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững tình hình quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

Để không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tập trung xây dựng khu vực phòng thủ có tiềm lực và sức mạnh toàn diện. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN, nâng cao tinh thần trách nhiệm và nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện, đoàn kết thống nhất, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Chú trọng giáo dục 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ có số lượng phù hợp, chất lượng cao. Nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống thiên tai và TKCN. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách. Tăng cường bảo đảm ngân sách cho công tác quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                                   Lệ Quyên

Trung tâm Văn hóa, TT, TT huyện Sông Lô

Ngày đăng: 17/09/2018