Công khai ngân sách

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NĂM 2017 - 2018

1. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

2. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUYẾT ĐỊNH

 

3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRONG NĂM (QUÝ, 6 THÁNG, 9 THÁNG)

 

4. QUYẾT ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ CHUẨN

 

5. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

Ngày đăng: 04/06/2018