Báo cáo - Thống kê

Báo cáo - Thống kê năm 2018-2019

1. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện Sông Lô và phương án xử lý trong thời gian tới.

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng ruộng trên địa bàn huyện Sông Lô tính đến ngày 31/3/2018.

3. Báo cáo kết quả rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ tuyển quân năm 2019.

4. Báo cáo hoạt động của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03, kế hoạch trọng tâm tháng 4 năm 2018

5. Báo cáo hoạt động của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04, kế hoạch trọng tâm tháng 5 năm 2018

6. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018.

7. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

8. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

9. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

10. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

11. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự; hành chính 06 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2018.

12. Báo cáo kết quả hoạt động công tác 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.

13. Báo cáo công tác tòa án 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

14. Báo cáo kết quả giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Sông Lô trong 2 năm 2016-2017.

15. Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện.

16. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 6 

17. Báo cáo hoạt động của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, kế hoạch trọng tâm tháng 8 năm 2018

18. Báo cáo hoạt động của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, kế hoạch trọng tâm tháng 9 năm 2018

19. Báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh từ 1/1/2017 đến 15/7/2018

20. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

21. Báo cáo kết quả hoạt động và xây dựng khu vực phòng thủ của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện Sông Lô từ năm 2017 đến tháng  8 năm 2018.

22. Báo cáo sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNT; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018- 2020

23. Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động các hợp tác xã năm 2018

24. Báo cáo kết quả thực hiện giao đất dịch vụ và xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai

25. Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã chưa đạt chuẩn 

26. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019

27. Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

28. Báo cáo tình hình thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu phí, lệ phí trên địa bàn huyện năm 2018

29. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019

30. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019

31. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

32. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

34. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018, những nhiệm vụ và giải pháp năm 2019

35. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT.TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

36. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

37. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

38. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

39. Báo cáo kiểm quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

40. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

41. Báo cáo kết quả thực hiện đấu giá QSDĐ năm 2019 và kế hoạch đấu giá QSD đất năm 2020 trên địa bàn huyện

42. Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019

42.Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2019; Phương hướng ,nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019

43. Báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân số - KHHGD 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuói năm 2019

44. Báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Sông Lô

45. Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện

46. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

47. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020

48. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (biểu đính kèm tại đây)

 

Ngày đăng: 20/01/2020