Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tài chính
Tên thủ tục
Thẩm định, phê duyệt bổ sung gia hạn thời gian thi công công trình
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

 
Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

   1. Tờ trình của chủ đầu tư;

   2. Chủ trương, quyết định liên quan đến việc điều chỉnh bổ sung (nếu có)

   3. Biên bản của các bên liên quan về nhưng vướng mắc cần phải gia hạn thời gian thi công (nếu có);

   4. Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT); Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;

   5. Hợp đồng xây lắp;

   6. Thuyết minh lý do xin gia hạn.

   7. Nhật ký thi công

   8. Biên bản bàn giao mặt bằng.

 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ;

Thời hạn giải quyết

 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm A

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm B

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm C 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch -  Tài chính

d) Cơ quan phối hợp: không

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

 - Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Đấu thầu ngày 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 Luật sửa đổi một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 và Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh v/v thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh