Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tài chính
Tên thủ tục
Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Thông báo v/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (theo mẫu);

- Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc);

- Chứng minh thư nhân dân (Bản chứng thực);

- Chứng chỉ hành nghề, nếu chuyển sang kinh doanh có điều kiện (Bản chứng thực).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nếu chuyển sang ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định (Bản chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế

Lệ phí

 Lệ phí đăng ký kinh doanh: 20.000đ/Giấy

(Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007; Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 )

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Thông báo v/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (Phụ lục III-14- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Yêu cầu thực hiện

 - Ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

 - Sử dụng không quá 10 lao động;

- Nộp lệ phí theo quy định. 

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận

Căn cứ pháp lý

 - Luật Doanh nghiệp năm 2005; Sửa đổi, bổ sung năm 2009.

 -Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư liên tịch số: 07/2001/TTLT/BKH-TC-TK ngày 01/11/2001

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007.