Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tài chính
Tên thủ tục
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.  

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (tự viết)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ; trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải có xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký của hộ kinh doanh

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 
Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

- Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh: 30.000đ/Giấy chứng nhận (Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc). 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 

Kết quả thực hiện

  Giấy chứng nhận

Căn cứ pháp lý

 - Luật Doanh nghiệp năm 2005; Sửa đổi bổ sung năm 2009.

 - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư liên tịch số: 07/2001/TTLT/BKH-TC-TK ngày 01/11/2001 thông tư liên tịc Bộ kế hoạch- tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.