Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Nội vụ
Tên thủ tục
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Trình tự thực hiện

  Bước 1: Tổ chức tôn giáo trước khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng Nội vụ  thuộc UBND cấp huyện.

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: viết giấy hẹn cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.
Bước 3:Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ có hoặc không có ý kiến về việc thuyên chuyển (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ) trả kết quả theo giấy hẹn. Trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ.

Cách thức thực hiện

  Tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu B20)
- Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;
- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 
Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức tôn giáo có chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nội vụ
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Phòng, ban liên quan

Lệ phí

 Không

Yêu cầu thực hiện
Không
Kết quả thực hiện

 Chức sắc, nhà tu hành được hoặc không được hoạt động tôn giáo tại địa điểm đã đăng ký.

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.