Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Nội vụ
Tên thủ tục
Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành gửi văn bản thông báo đến Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận thông báo.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Phòng Nội vụ xem xét văn bản thông báo, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

 
Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu B19).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 
Thời hạn giải quyết

 Không qui định

Đối tượng thực hiện

  Tổ chức tôn giáo có chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo

 
Cơ quan thực hiện

    a) Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

 
Lệ phí

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nội vụ) nơi đi chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thuyên chuyển.

Kết quả thực hiện

 


 

Căn cứ pháp lý

  - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.