Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Nội vụ
Tên thủ tục
Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức tôn giáo thành lập hội đoàn nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Bước 2: Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.
   -          Trường hợp hồ sơ hợp lệ viết giấy hẹn cho người nộp.
   -          Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn hoàn thiện theo quy định.
Bước 3:Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo cho tổ chức (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ ) trả kết quả theo giấy hẹn. Trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ.

Cách thức thực hiện

 Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

 
Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo (theo Mẫu B9).
- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;
- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 
Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nội vụ
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Phòng, ban liên quan

Lệ phí

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Cấp Giấy chứng nhận - Đăng ký Hội đoàn tôn giáo

Căn cứ pháp lý

    - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.