Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Nội vụ
Tên thủ tục
Đề nghị tổ chức các buổi lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Nội vụ UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo.

+ Nội dung, chương trình tổ chức.

+ Dự kiến danh sách thành phần, số lượng người tham dự (họ tên, địa chỉ, chức vụ người chủ trì hoạt động).

+ Bản cam kết của người phụ trách tổ chức tôn giáo ngoài cơ sở về việc thực hiện nội dung đề nghị và đảm bảo trật tự vệ sinh môi trường.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (Văn bản số 494/BTGCP-PCTT ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn)
Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Văn bản đề nghị

Căn cứ pháp lý

 - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công bố ngày 29/6/2004;

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Văn bản số 494/BTGCP-PCTT ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn;

- Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

- Hướng dẫn số 01/HD-BTG, ngày 15/04/2009 của Ban Tôn giáo Vĩnh Phúc hướng dẫn thực hiện một số quy định quản lý Nhà nước về Tôn giáo.