Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Nội vụ
Tên thủ tục
Thành lập các tổ chức Hội
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

 
Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị thành lập Hội, tổ chức;

+ Danh sách các hội viên tham gia;

+ Quy chế, Điều lệ hoạt động của Hội.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 Không quy định thời hạn giải quyết

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

 
Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

 - Luật Tổ chức HĐND&UBND năm 2003

- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

- Thông tư 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2003/NĐ-CP

- Quyết định số 3293/QĐ-CT ngày 12/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc uỷ quyền cho Chủ tịch UBND huyện quyết định cho phép thành lập tổ chức Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã hoặc liên xã.