Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Nội vụ
Tên thủ tục
Khen thưởng cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ UBND cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận (nhận đủ hồ sơ) trao cho người nộp.

    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại phòng Nội vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo thành tích quá trình công tác của cá nhân có xác nhận của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch đảng viên có xác nhận của Đảng uỷ (hoặc các tài liệu liên quan để xác định thời gian công tác và chức vụ được giao).

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (bản chính )

Thời hạn giải quyết

 Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ khen thưởng và đề nghị UBND huyện trình UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo quy định.

 
Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Nhà nước            

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND huyện

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

 

Mẫu số 03: Báo cáo thành tích đề nghị tặng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cá nhân có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn thể (Phụ lục một số mẫu văn bản áp dụng trong thủ tục hồ sơ khen thưởng - Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Huân chương các loại, các hạng.

Căn cứ pháp lý

 - Luật thi đua, khen thưởng năm 2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27.4.2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24.01.2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 16.8.2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.