Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Nội vụ
Tên thủ tục
Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất: Giấy khen của UBND cấp huyện.
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ UBND cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại phòng Nội vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a)Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị.

- Báo cáo thành tích tóm tắt của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản ( theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính). 

Thời hạn giải quyết

 Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ khen thưởng và đề nghị UBND huyện ra quyết định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND huyện.

 

Cơ quan thực hiện

 - Cá nhân

- Tổ chức

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Mẫu số 06: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giấy khen (cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất) (Phụ lục một số mẫu văn bản áp dụng trong thủ tục hồ sơ khen thưởng – Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ).
Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Giấy khen của UBND cấp huyện.

Căn cứ pháp lý

 - Luật thi đua, khen thưởng năm 2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27.4.2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24.01.2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 16.8.2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.