Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tư pháp
Tên thủ tục
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn (nếu cần);
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ:

Giấy tờ cần xuất trình:
- Bản chính giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực;
- Bản sao giấy tờ, văn bản cần chứng thực (Số lượng theo nhu cầu của cá nhân).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

Thời hạn giải quyết

 Trong buổi làm việc. Trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 02 ngày làm việc. 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

Lệ phí

 1.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang, nhưng tối đa không quá 50.000đ/bản (Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc )

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không chứng thực trong trường hợp sau đây:

- Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.
- Bản chính đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát, không thể xác định rõ nội dung.
- Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
- Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực, hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

(Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007, về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký)

Kết quả thực hiện

  Bản sao được chứng thực

Căn cứ pháp lý

  - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007, về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP;
- Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007;

- Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu lệ phí chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.