Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tư pháp
Tên thủ tục
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, tiếng Việt hoặc giấy tờ, văn bản song ngữ.
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn (nếu cần);

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;

- Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

 - Trong buổi làm việc.

-Trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lưu ý: Riêng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và các huyện: Bình Xuyên, Tam Đảo, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc không thực hiện việc chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vì các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho các Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện (Theo Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 và số 350/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

Lệ phí

 5.000 đồng/ trường hợp (Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 - Người yêu cầu chứng thực phải ký (điểm chỉ) trước mặt công chức thực hiện việc chứng thực (Theo quy định tại Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp)

Kết quả thực hiện

 Văn bản, giấy tờ được chứng thực theo quy định

Căn cứ pháp lý

 - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định só 75/2000/NĐ-CP;

- Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư số: 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007;

- Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu lệ phí chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.