Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tư pháp
Tên thủ tục
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của  pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (theo mẫu);

- Bản chụp trang sổ đăng ký khai sinh có xác nhận của UBND xã (đối với trường hợp chỉ lưu được sổ đăng ký khai sinh tại xã, thị trấn);

- Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 10.000 đồng (Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007)

Tên mẫu đơn tờ khai

 T 

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh. Mẫu STP/HT-2006-KS.3

(Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch).

 
Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Giấy khai sinh (Bản chính - cấp lại)

Căn cứ pháp lý

 - Nghị định số: 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006

- Thông tư số: 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

- Chỉ thị số: 40/2006/CT-UBND tỉnh ngày 15/6/2006 về việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007.