Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tên thủ tục
Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác (Đối với chủ rừng là hộ gia đình)
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.

 * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ  đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Hộ gia đình nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.

 
Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký khai thác (theo mẫu);

- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (theo mẫu);

- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép chuyển rừng để xây dựng công trình hoặc chuyển mục đích sử dụng rừng;

- Biên bản xác nhận của kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã;

- Sơ đồ khu khai thác.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Bản đăng ký khai thác (theo mẫu);

Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (theo mẫu);

(Phụ lục 03, Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ).

 
Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Thông báo ý kiến

Căn cứ pháp lý

 - Luật Bảo vệ phát triển rừng ngày 03/12/2004;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ phát triển rừng;

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng;

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.