Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Giáo dục và đào tạo
Tên thủ tục
Cho phép thành lập trường mầm non tư thục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại PGD thuộc UBND cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị cho phép thành lập trường mầm non tư thục (tự viết);

b) Đề án thành lập trường mầm non tư thục

c) Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường. Có văn bản phù hợp với pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất hay hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường tư thục với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;

d) Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường tư thục hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

2. Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 - Cá nhân                                                               

- Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Trường mầm non tư thục được phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; xác định rõ chủ quyền đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; các nguồn lực, tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn; nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường tư thục trong từng giai đoạn;

c) Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của trường mầm non tư thục.

(Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 năm 2005 của Quốc hội;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non;

- Quyết định số: 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục;

- Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.