Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Giáo dục và đào tạo
Tên thủ tục
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2
Trình tự thực hiện

 Bước 1Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non và UBND cấp xã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các mức độ đạt chuẩn. Xét thấy trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào, UBND cấp xã làm hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện tổ chức thẩm định theo mức độ đó.

Bước 2: UBND cấp huyện quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị của UBND cấp xã. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, UBND cấp huyện trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu UBND cấp xã bổ sung cho hợp lệ. 

Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện và các đơn vị phối hợp.

 
Thành phần, số lượng hồ sơ

 a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non theo từng nội dung của tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2, có xác nhận của UBND cấp xã;
- Tờ trình của UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, thẩm định.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị thẩm định kết quả kiểm tra của UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, trường học.

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 1. Trường mầm non đạt danh hiệu trường tiên tiến của năm học liền kề.

2. Trường mầm non đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia:
        a) Tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1:
- Tổ chức và quản lý theo điều 6;
- Đội ngũ giáo viên và nhân viên theo điều 7;
- Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo điều 8;
- Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị theo điều 9;
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục theo điều 10.
        b) Tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2:
- Tổ chức và quản lý theo điều 11;
- Đội ngũ giáo viên và nhân viên theo điều 12;
- Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ theo điều 13;
- Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị theo điều 14;
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục theo điều 15.

(Theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia).

Kết quả thực hiện

 Văn bản về Kết quả thẩm định

Căn cứ pháp lý

  - Luật Giáo dục năm 2005; Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008;
- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non;

- Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.