Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Giáo dục và đào tạo
Tên thủ tục
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học và UBND cấp xã tự kiểm tra, đánh giá. Xét thấy đạt yêu cầu, UBND cấp xã làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, đánh giá.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định kết quả kiểm tra của trường tiểu học và UBND cấp xã. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, phòng giáo dục và đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu nhà trường và UBND cấp xã bổ sung hồ sơ cho hợp lệ.
Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra, phòng Giáo dục và Đào tạo làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

Bước 4: Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện và các đơn vị phối hợp.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã;
- Văn bản của nhà trường đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

 40 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị thẩm định của UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, trường học. 

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không 

Yêu cầu thực hiện

 1. Có cơ sở vật chất độc lập, có đủ các khối lớp của toàn cấp học.

2. Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
- Tổ chức và quản lý nhà trường theo điều 7;
- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh theo điều 8;
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo điều 9;
- Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội theo điều 10;
- Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục theo điều 11.

(Theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

 - Luật Giáo dục năm 2005; Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học;

- Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.