Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Giáo dục và đào tạo
Tên thủ tục
Đính chính, sửa đổi nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.
        Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp:
        + Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;
        + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức gửi trả lại hồ sơ cho người gửi và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.
        - Trường hợp cá nhân là người nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền và kèm theo chứng minh thư của mình.

        - Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ xin chỉnh sửa và nhận bản sao qua đường bưu điện thì cá nhân phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan cấp bản sao.

Cách thức thực hiện

 Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ (tự viết);
- Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu (bản sao) hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;
- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (bản sao được chứng thực từ bản chính);
- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (bản sao từ bản chính);
- Giấy khai sinh (bản sao) đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;
- Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hơp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Lệ phí

 3.000đ/1 bản.

(Theo Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về việc sửa đổi NQ 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên dịa bàn tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

- Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luât;
- Người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

(Theo Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo).

Kết quả thực hiện

 - Bản sao bằng tốt nghiệp đã được chỉnh sửa .

- Quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp (đối với trường hợp không thuộc diện cải chính hộ tịch).

Căn cứ pháp lý

 - Luật Giáo dục năm 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/6/2006 của Chính phủ v/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
- Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp THCS và mẫu bản sao từ số gốc bằng tốt nghiệp THCS;
- Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
- Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dânban hành kèm theo;

- Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về việc sửa đổi NQ 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên dịa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.