Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG LÔ

 

 

 

 

Trụ sở Huyện ủy - UBND huyện Sông Lô

Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

 

                I. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

Đ/c: Hà Vũ Tuyến

TUV- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02113638567

Địa chỉ Mail: tuyenhv2@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

Ông: Dương Văn Sơn

Phó Chủ tịch TT. UBND huyện

Phụ trách khối Nông nghiệp

Điện thoại: 0211.3638.457

Địa chỉ Email: sondv@vinhphuc.gov.vn

 

 

  Ông: Nguyễn Bá Hiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phụ trách khối Văn hóa-Xã hội

Điện thoại: 0913.284.292

Địa chỉ Email:

hiennb@vinhphuc.gov.vn

 

II. ỦY VIÊN UBND HUYỆN

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ công tác

1

Ông: Nguyễn Tuấn Anh

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

2

Ông: Kim Văn Tiến

Trưởng Công an huyện

3

Ông: Trần Thái Mai

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

4

Ông: Lê Đăng Tâm

Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

5

Ông: Dương Văn Sản

Trưởng phòng Nội vụ huyện

6

Ông: Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện

7

Ông: Hoàng Đức Dũng

Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện

8

Ông: Đỗ Mạnh Hà

Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện

9

Bà: Trịnh Thị Bình

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

10

Ông: Nguyễn Văn Phương

Trưởng phòng Tư pháp huyện

11

Ông: Khổng Ngọc Chữ

Chánh Thanh tra huyện

12

Ông: Nguyễn Văn lợi

Trưởng phòng Lao động-TB&XH huyện

13

Ông: Lê Văn Xuân

Trưởng phòng Y tế huyện

  

Ngày đăng: 04/03/2015