Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

- Số điện thoại: 0211.3638.487    

- Địa chỉ Mail: mttq.songlo@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

1. Chủ tịch UBMTTQ huyện 

- Bà: Trịnh Thị Bình - UV BTV Huyện ủy

- Điện thoại: 0211.3638.491

- Địa chỉ Mail: mttq.songlo@vinhphuc.gov.vn

 

2.Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện  

- Bà: Bùi Thị Vân

- Điện thoại: 0211.3638.487

- Địa chỉ email: buivanmt79@gmail.com

 

- Bà: Nguyễn Thị Hồng

- Điện thoại: 0915 225.565

- Địa chỉ Mail:          

 

       

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội… người Việt Nam định cư ở nước ngoài…là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

          - Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện là:

+ Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua;

+ Quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thời gian tới;

+ Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu huyện theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực tiếp;

+ Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước.

+ Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Ngày đăng: 22/05/2022