Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

HUYỆN UỶ SÔNG LÔ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

   

           

Trụ sở Huyện ủy - UBND huyện Sông Lô

              Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

             

              I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

 

 

Đ/c: Phùng Thị Kim Nga

 Bí thư Huyện ủy

Số điện thoại: 0211.3638.458

Địa chỉ Email: 

 

 

  

 

Đ/c: Hà Vũ Tuyến

TUV- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0211.3638.567

Địa chỉ Mail: tuyenhv2@vinhphuc.gov.vn

  

 

 

Đ/c: Trần Công Ngôn

Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại:0211.3638.558

Địa chỉ Mail: ngontc@vinhphuc.gov.vn

 

  

            II. CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

 

 

Đ/c: Phùng Thị Kim Nga

Bí thư Huyện ủy

Số điện thoại: 0211.3638.458

Địa chỉ Email: 

 

 

  

  

 Đ/c: Hà Vũ Tuyến

TUV- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0211.3638.567

Địa chỉ Mail: tuyenhv2@vinhphuc.gov.vn

 

 

Đ/c: Trần Công Ngôn

Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0211.3638.558

Địa chỉ Mail: ngontc@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

        Đ/c: Dương Văn Sơn

       Phó Chủ tịch TT. UBND huyện

       Số điện thoại: 0211.3638.457

   Địa chỉ Email:

 sondv@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

  

 

Đ/c: Nguyễn Việt Hưng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại: 0211.3638.559

Địa chỉ Email: 

hungnv@vinhphuc.gov.vn

  

 

  

 

        Đ/c: Lê Vĩnh Phúc

      Trưởng ban Tổ chức HU

     Số điện thoại: 0211.3638.668

Địa chỉ Email: 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thành Chính

 Chủ nhiệm UBKT HU

Số điện thoại: 0211.3638.496

Địa chỉ Email: 

 

 

 

Đ/c: Phan Quang Tài

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Số điện thoại: 0211.3638.071

Địa chỉ Email: taipq@vinhphuc.gov.vn

 

 

  

 

 

Đ/c: Đỗ Huy Chiến

Trưởng ban Tuyên giáo HU

Số điện thoại: 0211.3638. 494 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Tuấn Anh 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đ/c: Kim Văn Tiến

Trưởng Công an huyện

 

           III. BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Số điện thoại

1

Phùng Thị Kim Nga

Bí thư Huyện ủy

 0211.3638.458 

2

Hà Vũ Tuyến

TUV- Phó Bí thư HU-Chủ tịch UBND huyện

 0211.3638. 567

3

Trần Công Ngôn

Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 0211.3638. 558

4

Dương Văn Sơn

Phó Chủ tịch TT. UBND huyện

 0211.3638. 457

5

Đỗ Ngọc Cơ

Phó Chủ tịch UBND huyện

 0211.3638. 456

6

Nguyễn Việt Hưng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 0211.3638. 559

7

Lê Vĩnh Phúc

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

 0211.3638. 668

8

Nguyễn Thành Chính

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

 0211.3638. 496

9

Phan Quang Tài

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

 0211.3638. 071

10

Đỗ Huy Chiến

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

 0211.3638. 494

11

Nguyễn Tuấn Anh

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

 0211.3644.966

12

Kim Văn Tiến

Trưởng Công an huyện

 0211.3638. 999

13

Nguyễn Bá Hiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

 0913.284.292

14

Vũ Đình Tuyển

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 0211.3638. 498

15

Vũ Văn Mạnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

 0211.3638. 070

16

Trần Văn Tuyên

Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

 0211.3638. 669

17

Hoàng Ngọc Thanh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 0211.3638. 482

18

Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc Trung tâm BD chính trị

 0211.3644. 666 

19

Nguyễn Ngọc Khang

Chủ tịch UBMTTQ huyện

 0211.3638. 555

20

Lê Thị Huệ

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

 0211.3638. 485

21

Lê Đăng Tâm

Trưởng phòng Tài chính 

 0211.3638. 468

22

Nguyễn Văn Lợi

Trưởng phòng Lao động- TB&XH

 0211.3638. 455

23

Khổng Ngọc Chữ

Chánh Thanh tra huyện

 0211.3638. 448

24

Đỗ Mạnh Hà

Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin

 0211.3638. 466

25

Hoàng Đức Dũng

Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường

 0211.3638. 463

26

Trịnh Thị Bình

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNN

 0211.3638. 451

27

Dương Văn Sản

Trưởng phòng Nội vụ

 0211.3638. 464

28

Trần Thái Mai

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo

 0211.3638. 469

29

Phan Kim Trọng

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sông Lô

 0211.3636. 705

30

Triệu Toàn Tăng

Chánh Văn phòng Huyện ủy

  0211.3638. 667

31

Đặng Trung Thành

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

 0211.3638. 071

32

Vũ Mạnh Tuấn

Bí thư Huyện đoàn

 0211.3638. 482

33

Trần Văn Độ

Chủ tịch UBND xã Tân Lập

 0211.3890. 890 

34

Vũ Đức Thăng

Chủ tịch UBND xã Yên Thạch

 0211.3890. 509

35

Chu Đức Vệ

Chủ tịch UBND xã  Đồng Thịnh

 0211.3890. 975

 36  

Hà Thanh Loan 

 Bí thư Đảng bộ xã Hải Lựu

 0211.3892.601

 37

Lê Thanh Hải 

 Bí thư Đảng bộ xã Lãng Công

 0211.3892.236

 38

Vũ Văn Thanh

Bí thư Đảng bộ Thị trấn Tam Sơn 

 0211.3858.031

 39

 Nguyễn Duy Tiến

 Trưởng phòng Công thương

 0211.3638. 467

 

               IV. CÁC CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC 

 

SST

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN BÍ THƯ

ĐIỆN THOẠI

1

Đảng bộ Quân sự huyện

Phùng Thị Kim Nga

 0211.3638.458

2

Đảng bộ Công an huyện

Kim Văn Tiến

0211.3638999

3

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Triệu Toàn Tăng

0211.3638667

4

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy

Lê Vĩnh Phúc

0211.3638668

5

Chi bộ Ban kiểm tra Huyện ủy

Nguyễn Thành Chính

0211.3638496

6

Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phan Quang Tài

0211.3638071

7

Chi bộ Khối đoàn thể

Nguyễn Ngọc Khang

 0211.3638. 555

8

Chi bộ Thanh tra huyện

Khổng Ngọc Chữ

0211.3638448

9

Chi bộ Phòng Nông nghiệp

Hoàng Đức Dũng

0211.3638463

10

Chi bộ Phòng Tài chính

Lê Đăng Tâm

0211.3638468

11

Chi bộ Phòng Nội vụ

Dương Văn Sản

0211.3638464

12

Chi bộ Phòng Lao động TBXH

Nguyễn Văn Lợi

0211.3638455

13

Chi bộ Phòng Văn hóa

Đỗ Mạnh Hà

0211.3638466

14

Chi bộ Văn phòng UBND

Trần Thái Mai

0211.3638469

15

Chi bộ Phòng Công thương

Nguyễn Duy Tiến

0211.3638467

16

Chi bộ Phòng Giáo dục

Nguyễn Thị Thu Hương

0211.3638474

17

Chi bộ Tòa án nhân dân

Trần Quốc Hồng

0211.3638726

18

Chi bộ Viện kiểm sát

Nguyễn Thành Đăng

0211.3638001

19

Chi bộ Hạt kiểm lâm

Nguyễn Lâm Tới

0211.3892461

20

Chi bộ Kho bạc nhà nước

Phí Quang Tuấn

0211.3636507

21

Chi bộ Trường THPT Bình Sơn

Nguyễn Văn Thọ

0211.3980426

22

Chi bộ Trường THPT Sáng Sơn

Nguyễn Hùng Tráng

0211.3858032

23

Chi bộ Trường THPT Sông Lô

Phạm Văn Hòa

0211.3636977

24

Chi bộ Trường THCS Sông Lô

Lưu Đình Tuấn

0984.484.814

25

Chi bộ Thi hành án dân sự

Lã Bình Minh

0211.3638495

26

Chi bộ Chi cục Thuế

Nguyễn Văn Nghiêm

0211.3638460

27

Chi bộ Trung tâm Y tế

Phan Kim Trọng

0211.3636705

28 

Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp Dương văn Thuận 0211.3858369

 

     

 

              V. ĐẢNG BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

 

SST

ĐẢNG BỘ

HỌ VÀ TÊN BÍ THƯ

ĐIỆN THOẠI

1

Thị trấn Tam Sơn

Vũ Văn Thanh

0211.3858031

2

Bạch Lưu

Nguyễn Văn Quí

02113.706.554

3

Hải Lựu

Hà Thanh Loan

0211.3892601

4

Đôn Nhân

Nguyễn Thành Chung

0211.3858013

5

Phương Khoan

Nguyễn Chí Thanh

0211.3858649

6

Quang Yên

Nguyễn Tân Huyền

0211.3892159

7

Nhân Đạo

Nguyễn Kim Tuyến

0211.6213238

8

Lãng Công

Lê Thanh Hải

0211.3892236

9

Đồng Quế

Nguyễn Văn Điểm

0211.3858949

10

Tân Lập

Khổng Thế Chung

0211.3890890

11

Nhạo Sơn

Lê Văn Lượng

0211.3830530

12

Như Thụy

Lưu Thế Toàn

0211.3858443

13

Yên Thạch

Nguyễn Xuân Thanh

0211.3508232

14

Tứ Yên

Nguyễn Anh Tài

0211.3890082

15

Đức Bác

Lưu Thế Cửu

0211.3817354

16

Cao Phong

Khổng Văn Cơ

0211.3817266

17

Đồng Thịnh

Lộc Đức Thành

0211.3890260

  

Ngày đăng: 05/08/2015