Giới thiệu

 
Giới thiệu

Dân số

1. Tổng số dân toàn huyện: 104.429 người

2. Mật độ dân cư: 694 người/km2

3. Dân số các xã, thị trấn

 

 

STT

 

Đơn vị

 

Tổng số hộ gia đình

 

Tổng số nhân khẩu

 

1

 

Thị trấn Tam Sơn

 

916

 

3720

 

2

 

Bạch Lưu

 

711

 

3203

 

3

 

Cao Phong

 

2278

 

9229

 

4

 

Đôn Nhân

 

1293

 

5381

 

5

 

Đồng Quế

 

1251

 

4759

 

6

 

Đồng Thịnh

 

2208

 

9564

 

7

 

Đức Bác

 

1765

 

8714

 

8

 

Hải Lựu

 

1669

 

7110

 

9

 

Như Thụy

 

1280

 

4560

 

10

 

Phương Khoan

 

1361

 

5512

 

11

 

Quang Yên

 

2186

 

9128

 

12

 

Tân Lập

 

1517

 

5638

 

13

 

Tứ Yên

 

1216

 

4808

 

14

 

Yên Thạch

 

1889

 

6843

 

15

 

Lãng Công

 

1724

 

7099

 

16

 

Nhạo Sơn

 

1003

 

3642

 

17

 

Nhân Đạo

 

1346

 

5519

 

Tổng

 

25613

 

104429

 

Nguồn: Trung Tâm Dân số huyện Sông Lô

 

 

Ngày đăng: 31/08/2017