Tin Văn hóa xã hội

Hội Nông dân xã Lãng Công chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gắn với thực hiện các phong trào thi đua

Những năm qua, Hội nông dân xã Lãng Công đã phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam, đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh; khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Xác định công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ rất quan trọng, có ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của hội cũng như phong trào nông dân ở địa phương. Những năm qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Lãng Công đã tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; phát huy sức mạnh, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng các phong trào thi đua do các ngành, các cấp và Hội Nông dân cấp trên phát động.

Ban thường vụ hội luôn chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động và phong trào nông dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, tổ chức giao ban, sơ kết tổng kết năm rút kinh nghiệm đề ra nhiệm vụ phương hướng năm tới theo quy chế, Điều lệ Hội quy định.

Để tập hợp, thu hút nông dân tham gia vào tổ chức hội, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đúng, đầy đủ vị trí, vai trò của hội. Trong năm 2021, hội đã kết nạp được 17 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn xã đến nay lên 1.066 hội viên.

Hội thường xuyên phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội  tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế; Đồng thời tín chấp các nguồn vốn vay tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận để thuận lợi trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đến nay, hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô cho 239 hộ vay vốn, với tổng dư nợ trên 7,1 tỷ đồng.

Để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, hội đã phối hợp với ngành chức năng cấp trên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân, để giúp bà con có thêm kiến thức mới về trồng trọt, chăn nuôi từ đó tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, mạnh dạn áp dụng KHKT vào sản xuất. Cùng với việc hỗ trợ về vốn, hội đã phối hợp với huyện hội và các công ty cung ứng phân bón trả chậm phục vụ sản xuất cho nông dân. Từ sự hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp, bà con nông dân trong xã đã thay đổi tư duy trong cách làm ăn, mạnh dạn đưa các giống cây con có năng xuất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã còn phát động và động viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào này đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút hàng trăm hộ hội viên nông dân trong xã tham gia; khích lệ động viên nông dân trên địa bàn xã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, bằng việc đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về nguồn lao động, đất đai của từng gia đình và địa phương. Góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển kinh tế trang trại ở địa phương.

Qua phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Góp phần đưa tổng giá trị thu nhập năm 2021 trên địa bàn ước đạt hơn 398 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người 55,64 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22 hộ (1,15%), số hộ cận nghèo còn 11 hộ (0,57%).

Cùng với các phong trào thi đua, hội thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát triển hội viên, xây dựng hội vững mạnh; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Từ các hoạt động thiết thực của hội Nông dân xã trong thời gian qua, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc.

Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, Hội Nông dân xã Lãng Công tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hội; đẩy mạnh công tác hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội vững mạnh. Tích cực tham mưu với cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; xây dựng đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đồng thời, các chi hội thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt hội theo hướng thiết thực, quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nhất là những vấn đề mà hội viên đang cần hỗ trợ, tạo động lực để hội viên gắn bó với tổ chức hội./. 

Lệ Quyên

Ngày đăng: 29/11/2021
Các tin cùng chuyên mục