Hệ thống chính trị

TRUNG TÂM DÂN SỐ- KHHGĐ

Giới thiệu

- Số điện thoại: 0211.3638.048    

- Địa chỉ Email: Trungtamdansosonglo@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

1. Phó Giám đốc phụ trách: 

- Bà: Lê Thị Mai

- Số điện thoại: 0211.3638.048 

- Địa chỉ Email:

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Trung tâm DS-KHHGĐ huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện.

+ Trung tâm DS-KHHGĐ chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và các Trung tâm liên quan ở cấp tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện.

+ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhim v và quyn hn ca đơn v:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ vchuyên môn, kỹ thuậtvề DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cụcDS-KHHGĐ tỉnh và tình hình thực tế của huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ TRiển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

+ Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vân động phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môncác hoạt động về DS-KHHGĐ của Trạm Y tế xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản.

+ Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách Ds-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/SKSS.

+ Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quản lý cán bộ chuyên trách xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản.

+ Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

 

Ngày đăng: 18/07/2017
Các tin cùng chuyên mục